Iute Credit Albania SHA ofron kredi konsumatore pa kolateral, bazuar ne te ardhurat pesonale, duke u dhene mundesine klienteve te terheqin shumen e aprovuar ne zyrat e Postes Shqiptare ose ne llogarine e tyre bankare, pas firmosjes se marreveshjes se kredise.

  1. Kredi transparente
    IuteCredit Albania sha eshte nje partner i besueshem ne sherbimin financiar, i cili ka filluar aktivitetin ne Shqiperi ne vitin 2014. Si cdo Institucion Mikorfinanciar Jo-banke, ne jemi te licensuar dhe te mikqyrur nga Banka Qendrore e Shqiperise. Ne respektojme parimet e pergjegjesise ne kredidhenie dhe japim kredi vetem per persona qe kane mundesine ti kthejne keto kredi sipas kushteve te parashikuara.
  2. Fleksibilitet
    Kredia qe ne ofrojme ka nje afat nga 1 deri ne 8 muaj dhe shuma e ofruar varion ne varesi te te ardhurave, kerkesave per pagese mujore si dhe besueshmerise. Kjo nenkupton qe ju mund te zgjidhni shumen e nevojshme te cilen ju mund ta paguani muaj per muaj si dhe daten e pageses.
  3. Pergjigja pas aplikimit merret brenda 10 minutash
    Per te plotesuar nje aplikim eshte e nevojshme te plotesohet nje pyetesor i thjeshte prane zyrave te tona, ose ne website-n tone. Ju do te merrni nje pergjigje brenda 10 minutash.

 

Kushtet e pergjithshme te marreveshjes se kredise