044 50 50 60 E HËNË – E DIEL 8:00 - 21:00 WhatsApp

IuteCredit Albania

Kushtet për të aplikuar

Mosha nga 18 – 70 vjeç 
I punësuar
Shtetësi Shqiptare 
Dokument identifikimi Letërnjoftim ose Pasaportë e vlefshme. 
Historik i mirë kreditimi. 

Norma e Interesit

Norma efektive e interesit (NEI) është totali i kostos së kredise për klientin e shprehur si përqindje vjetore e vlerës së kredisë së dhënë. Kostoja totale e kredisë për klientin është totali i të gjitha shpenzimeve ku përfshihen interesat, komisionet dhe çdo lloj tjetër shpenzimi që klienti paguan për kredinë sipas kushteve të marrëveshjes së kredisë (shpenzimet për shërbimet ndihmesë për marrëveshjen e kredisë, në veçanti primet e sigurimit, perfshihen nëse shërbimi është i detyrueshëm për të përfituar kredinë ose normën e interesit të aplikuar) 

Kredia Basic – Kredi per kliente per here te pare; Shuma:  5’000 Leke – 150’000 Leke; Norma e interest: 0%-17%; Afati deri: 24 muaj

Kredia FFF – Kredi per kliente per here te pare cash. Shuma 30’000 Leke; Norma e interesit 0%, afati 1 muaj

Kredia Basic Dealer – Kredi per kliente per here te pare dhe egzistues nga partneret; Shuma:  5’000 Leke – 250’000 Leke; Norma e interest: 0%-15%; Afati deri: 36muaj

Kredia Fidel – Kredi per kliente perseristes (egzistues); Shuma: 5’000 Leke – 250’000 Leke; Norma e interest: 0%-16%; Afati deri: 30 muaj

Kredia Fidel XL – Kredi per kliente perseristes (egzistues); Shuma: 5’000 Leke – 300’000 Leke; Norma e interest: 15%; Afati deri: 36 muaj

Kredia Fidel XL Extra – Kredi per kliente perserites (egzistues); Shuma 100’000 Leke – 400’000 Leke; Norma e interesit: 14%; Afati 13-48 muaj

Kredia Comfort Kredi per kliente perserites. Shuma: 5000, 10 000, 20 000. Norma e Interesit 0%, afati 1-2 muaj

Kredia Dealer – Kredi per blerje produktesh ne pika te autorizuara; Shuma: 5’000 Leke – 400’000 Leke; Norma e interest: 16%; Afati deri: 36 muaj

Kredia Fidel Dealer – Kredi Cash per kliente egzistues Dealer; Shuma: 5’000 Leke – 250’000 Leke; Norma e interest: 0%- 16%; Afati deri: 30 muaj

Kredia FFF Dealer – Kredi per kliente per here te pare per blerje produkti; Shuma: 5’000 – 30’000 Leke; Norma e interest: 0%; Afati: 2 muaj

Kredia per Makine – Shuma 50’000 -700′ 000 Norma e interesit: 16.9%, afati 60 muaj

Komisione të proçedimit të kredisë

Komisioni i proçesimit të kredisë është komisioni i cili aplikohet për shërbimin e marrjes, informimit, proçesimit të aplikimit, aprovimit si dhe disbursimin e kredisë. Për produkte të ndryshme ofrohen komisionet e mëposhtme të procesimit:

Kredia Basic – Kredi per kliente per here te pare; Komisioni: 5.9% – 32.0%

Kredia FFF– kredi per kliente per here te pare: Komisioni 0%

Kredia Basic Dealer– Kredi per kliente per here te pare; Komisioni: 6.2% – 21.1%

Kredia Fidel – Kredi per kliente perseristes (egzistues); Komisioni: 5.9% – 28%

Kredia Fidel XL – Kredi per kliente perseristes (egzistues); Komisioni: 5.9% – 31.8%

Kredia Fidel XL Extra– Kredi per kliente perserites (egzistues); Komisioni: 15.% -30%

Kredia Dealer – Kredi per blerje produktesh ne pika te autorizuara; Komisioni: 8.6% -30%

Kredia Fidel Dealer – Kredi Cash per klientet qe kane nje produkt te marre me kredi ne pikat e autorizuara -per klient perserites; Komisioni: 5.9% – 25%

Kredia Comfort – Kredi per kliente egzistues. Komisioni 8.8%-13.2%

Kredi per Makina – Komisioni 3%-16%

Kredia FFF Dealer – Kredi per blerje produktesh ne pika te autorizuara; Komisioni: 0%

Lëvrimi i kredisë

Lëvrimi i kredisë së klientit do të kryhet në monedhën LEK një nga pikat e autorizuara partnere të IuteCredit. Këta partnerë janë: POSTA SHQIPTARE, UNIONNET-WESTERN UNION, EASYPAY, RAEAFS, ABIA EXCHANGE ose në llogarinë bankare të deklaruar nga Klienti 

Shlyerja e kredisë

Shlyerja e kredisë nga Klienti do të kryhet në perputhje me planin e pagesës që klienti do të dakortesoj në momentin e nënshkrimit te kontratës së Kredise. 

Shlyerje përpara përfundimit të afatit të kredisë

Nese klienti e mbyll kredine perpara kohe, falet 100 % i interesit te mbetur per muajt pasardhes nderkohe qe komisioni i procesimit do te shlyhet sipas kushteve te rena dakort. Ne rast te shlyerjes perpara perfundimit te afatit te kredise komisioni i parapagimit eshte 0 leke 

Komisioni i administrimit

Komisoni i Administrimit  llogaritet si perqindje mbi shumen e disbursuar. Ky komision shperndahet ne te gjithe  kestet mujore te kredise dhe falet ne rastin e shlyerjes se hershme te kredise. Per produkte dhe partnere  te ndryshme ofrohen komisionet e meposhtme te administrimi: 

Basic –0.08% deri 1%ne muaj ; Basic Dealer – 0.08 deri 1.14% ne muaj; Fidel – 0.08 deri 1%  ne muaj ; Fidel Dealer – 0.08% deri 1% ne muaj ; Fidel XL – 0.08% deri1% ne muaj ; Fidel XL Extra –  1.6% deri 1.69%ne muaj; Car Loan – 1.04%-1.48% ne muaj

Komisioni i shtyerjes së datës së pageses

Komisioni i Shtyerjes se dates se pageses  është komisioni që paguhet nga huamarrësi në rast pezullimi të detyrimeve të Huamarrësit me kërkesë të këtij të fundit per disa dite pa ndryshuar daten e pageses ne grafikun e pagesave. Komisioni eshte  500 leke per cdo shtyerje. Per cdo dite shtyrje nuk aplikohet penalitet ditor per ditevonesa por ne rast se klienti nuk paguan brenda afatit te shtyrjes atehere ne perfundim te ketij afati i aplikohet penalitetet ditore te voneses per te gjitha ditet e shtyrjes. 

Komisioni i Terheqjes ne ATM

Në rast se Huamarrësi do të zgjedhë të tërheqë huanë në një prej ATM-ve të vendosura në dispozicion për këtë qëllim nga Huadhënësi, komisioni i tërheqjes në ATM, do t’i shtohet principalit të huasë dhe mbi të do të llogaritet interesi dhe komisionet sipas kontrates se kredise. Komisioni i terheqjes ne ATM eshte 1.5% per cdo shume qe terhiqet ne Komisioni i tërheqjes ne ATM do të paguhet nga Huamarrësi vetëm në rast se ky i fundit zgjedh të tërheqë huanë pranë ATM-ve të vendosura në dispozicion nga Huadhënësi.

Tabela e llogaritjes së NEI

Ne rast se shuma e kredise eshte 10,000 Leke  kredimarresit do t’I jepet shuma e plote. Afati eshte llogaritur 5 muaj dhe shuma totale qe klienti paguan, perfshire cdo lloj shpenzimi eshte 12,308 leke. Kesti mujor eshte 2460 leke.  NEI ne kete shembull eshte 136.80%. i (NEI) – është norma efektive e interesit, e cila mund të llogaritet (nga algjebra ose nga një program kompjuteri) kur termat e tjerë në ekuacion janë të njohur nga kontrata ose ndryshe

Ekuacioni shnderrohet si ne vijim:

M         -tk     m’         -ti      

∑ Kk (1+i)  = ∑ RI (1+i)

K=1               I=1

m – është numri total i kësteve të lëvrimit të kredisë, nëse lëvrimi i kredisë bëhet me këste (drawdowns), të paguar nga kredidhënësi.

k – është kësti i k-të i kredisë i lëvruar nga kredidhënësi (nëse lëvrimi i kredisë bëhet me këste), kështu që 1≤ k ≤ m. Kk – është vlera e këstit të kredisë (drawdown) të vënë në dispozicion të klientit (të lëvruar) në periudhën k.

tk – është intervali, i shprehur në vite dhe fraksione të një viti, ndërmjet datës së lëvrimit të këstit të parë të kredisë (first drawdown) të vënë në dispozicion të klientit (nëse lëvrimi i kredisë bëhet me këste) dhe datës së çdo kësti pasues të kredisë të vënë në dispozicion të klientit, domethënë t1 = 0. m’ – është numri total i kësteve të paguara nga klienti për shlyerjen e kredisë dhe/ose pagesave të shpenzimeve.

 l – është pagesa e l-të e kryer nga klienti për shlyerjen e kredisë ose pagesën e shpenzimeve.

Rl – është vlera e këstit të shlyerjes ose pagesës së shpenzimeve nga klienti në periudhën l

Penalitetet

Ne rast mospagimi te detyrimit mujor Iutecredit aplikon nje penalitet ditor prej 0.85% te detyrimit Ne rast vonese klienti informohet per pagesen e kestit nepemjet dergimi te SMS me nje kosto prej 200 Leke dhe nepermjet letrave te derguara ne adresen e deklaruar nga klienti me nje kosto prej 750 Leke per cdo njoftim te derguar. Gjithashtu edhe nepermjet thirrjeve telefonike ne menyre periodike per ta informuar lidhur me pagesen dhe penalietet e aplikuara. Pas 50 diteve vonese IuteCredit rezervon te drejten te terminoje kontraten ne menyre te njeanshme – tarifa e terminimit te kontrates eshte 30% e principalit te mbetur.  Perllogaritjet e penaliteteve jane te detajuara sipas shembullit te meposhtem

Shkarko tabelën këtu.

Shuma e kredise 100,000 leke. Afati I kredise 10 muaj. Kesti I kredise 14,226 leke.Në rast mos-pagimi të detyrimit mujor IuteCredit aplikon një penalitet prej 0.85% të detyrimit. Në rast vonese klienti informohet për pagesën e këstit përmes dërgimi të SMS me një tarifeprej 200 Lekë dhe nepërmjet letrave të derguara në adresën e deklaruar nga klienti me një komision prej 750 Lekë për çdo njoftim të dërguar. Ne shembullin e meposhtem dita e terminimit te kontrates eshte dita e 50;

• Përpara ndërprerjes së marrëveshjes së kredisë (Terminim), për çdo ditë vonesë klientit i aplikohet penaliteti ditor i cili është 0.85% i llogaritur mbi vlerën e këstit të kredisë. • Penaliteti deri në terminim, për këstin e parë në vonesë, llogaritet 0.85%* 14226 Lekë = 120.9 Lekë *50 ditë = 7545Lekë (dhe aplikohet deri në momentin që klienti shlyen total detyrimin, përfshirë dhe penalitetet e krijuara deri në momentin e shlyerjes totale të këtij detyrimit); • Penaliteti deri në Terminim, për këstin e dytë në vonesë (nëse nuk është kryer asnjë pagesë), llogaritet 0.85%* 14226 Lekë = 120.9 * 20 dite deri terminim = 3018 Lekë (dhe aplikohet deri në momentin që klienti shlyen total detyrimin, përfshirë dhe penalitetet e krijuara nga kjo vonesë);

• Pas ndërprerjes së marrëveshjes së kredisë, për çdo ditë vonesë klientit i aplikohet penaliteti ditor i cili është 0.85% i llogaritur mbi detyrimin e papaguar ne te cilin perfshihet Principali I papaguar, komisioni I papaguar I procesimit , interesi dhe komisioni I administrimit deri ne diten e terminimit. Ne i) shembullin tone gjoba do te llogaritet 0.85% ne dite e shumezuar mbi detyrimin 133,476 leke e detajuar : i) Principali I papaguar = 100,000 leke ii) Komisioni I papaguar I procesimit = 30,000 leke iii) Interesi deri deri ne diten e terminimit = 2476 leke iiii) Komisioni I administrimit deri ne diten e terminimit = 1000 leke

Detyrimi ngrin pas 117 ditësh me vonesë; Per 67 dite nese klienti nuk paguan asnje kest penaliteti ditor eshte 76014 leke (67 dite *0.85%*133476 – detyrimi total ne vonese) • Kostoja totale e penalitetit ditor nëse klienti nuk shlyen asnjë prej kësteve sipas shëmbullit të supozuar është 86,477Lekë (7445 leke+3018leke+ 76014 leke); • Në rastin konkret, klienti në vonese prej 50 ditesh i dërgohen 5 SMS njoftuese me tarife 200 leke secila (5 SMS *200 Lekë = 1000 Lekë); • Ne rastin konkret, klienti në vonesë prej 50 ditësh i dërgohen 2 letra njoftuese me tarife1500 leke secila (2 letra *750 Lekë = 1500 Lekë); • Tarifa e njoftimeve , sipas këtij rasti është 2500 Lekë (SMS & letër postare). Nëse klienti nuk paguan të gjithë detyrimin e akumuluar deri në ditën e 50 të vonesës, datë në të cilën bëhet ndërprerja e marrëveshjes (Terminimi) do të aplikohet penaliteti 30 % i principalit. (30%*100,000 Lekë = 30,000 Lekë); • Totali i penaliteteve për këtë shëmbull të supozuar është 118,978leke; • Theksojme se klienti duhet të paguaje të gjithë detyrimin bashkë me penalitetet e shtuara për shkak vonese , sepse nëse nuk e paguan të plotë do të vazhdojnë të akumulohen penalitete njësoj sikur nuk është paguar asgje; • Klienti duhet të bëj kujdes, edhe të mos bëj më vonesa në pagesat e ardhshme sepse në rast se përsëriten vonesat ai përsëri do të penalizohet sipas së njëjtës skeme;

• Nese klienti mbas terminimit mbyll te gjithe detyrimin brenda nje periudhe 30 ditore, Aplikohen politika te faljes se nje pjese te penaliteteve; • Shëmbulli i mësipërm është indikativ dhe ndryshon në varësi të shumës së disbursuar, diten ne te cilen terminon kontrata, këstit mujor të kredisë apo nëse kësti mujor paguhet i plotë apo i pjesshëm nga klienti.

Kjo skeme penaliteti implementohet per kestet ne vonese duke filluar nga 7 shtator 2021

Shuma e kredisë

ALL

Afati i kredisë

muaj

Kësti mujor --

*Kësti mujor dhe periudhat e pagesave janë vetëm për qëllime informimi dhe demonstrimi. Për ofertë të personalizuar, lutemi të lini detajet tuaja në mënyrë qe Kujdesi ndaj Klientit të mund t'ju kontaktojë. Ju mund të njiheni nga afer me Politikat tona te Privatesise dhe Kushtet & Termat.

Kushtet