044 50 50 60 E HËNË - E SHTUNË 08:00-20:00 E DIEL 09:00 – 15:00 WhatsApp

IuteCredit Albania

Neni 1. Përkufizime
Produktet e disponueshme janë produktet e kredisë të ofruara nga IuteCredit Albania në cilësinë e Kredidhënësit, sipas Termave dhe Kushteve të paraqitura në faqen zyrtare të internetit (website) të Kredidhënësit https://iutecredit.al/about/conditions/
Kontratë Specifike është Kontrata Specifike për çdo kredi që i jepet Huamarrësit nga Huadhënësi sipas kësaj Kontrate. Kontratat Specifike të kredive që do të lidhen mes Palëve gjatë kohëzgjatjes së kësaj Kontrate do t’i bashkëngjiten kësaj Kontrate si Shtojcë dhe do të përbëjnë pjesë integrale të saj.
Llogaria e disbursimit të huasë është llogaria bankare në të cilën Huadhënësi do të lëvrojë huanë në favor të Huamarrësit, e përcaktuar në Kontratë Specifike.
Llogaria Bankare e Huadhënësit  çdo llogari bankare e publikuar nga Huadhënësi në Faqen e Internetit të Huadhënësit (përcaktuar si vijon) apo në Kontratë Specifike.
Faqja e Internetit është faqja në internet e Huadhënësit https://iutecredit.al/.
Principali është shuma e kryegjësë së kredisë që Huadhënësi do t’i lëvrojë Huamarrësit e përcaktuar sipas Kushteve të Posaçme.
Norma e Interesit është norma në përqindje mbi detyrimet e Huamarrësit sipas kësaj Kontrate, që Huamarrësi detyrohet t’i paguajë Huadhënësit si interes. Norma e Interesit përcaktohet në Kontratë Specifike.
Norma Efektive e Interesit (NEI) është totali i kostos së kredisë për Huamarrësin, e shprehur si përqindje vjetore e vlerës së kredisë së dhënë dhe e llogaritur në përputhje me kushtet e përcaktuara nga Banka e Shqipërisë, të rregullores nr. 59 “Mbi transparencën për produktet dhe shërbimet bankare e Financiare”. Një shembull i llogaritjes së Normës Efektive të Interesit sipas përcaktimeve rregullatore, jepet në Shtojcën 1 bashkëngjitur kësaj Kontrate.
Komisioni i Procesimit është komisioni që përfaqëson shpenzimet e  Huadhënësit lidhur me shërbimin e marrjes se aplikimit, informimit të klientit, procesimit të aplikimit, aprovimit dhe disbursimit te kredisë, i përcaktuar dhe i pagueshëm sipas parashikimeve të Kontrata Specifike. Komisioni i Procesimit paguhet në momentin e disbursimit të huasë tek Huamarrësi, megjithatë, Palët mund të bien dakord të ndajnë pagesën e këtij komisioni në këste periodike.
Komisioni i Administrimit është komisioni që përfaqëson shpenzimet e Huadhënësit lidhur me mirëmbajtjen e huasë si dhe kosto të tjera operacionale e administrative të huasë, i përcaktuar dhe i pagueshëm sipas parashikimeve të Kontratës Specifike.
Komisioni i Angazhimit eshte nje komision i aplikuar nga Kredidhenesi dhe perfaqeson kostot qe lidhen me berjen e disponueshme te fondeve te kredise dhe perfshin kostot qe mbarten nga Kredimarresi per zhvillimin e zgjidhjeve teknike per aplikimin dhe aprovimin e kredise, te cilat i mundesojne klientit te aplikoje ne menyre te shpejte dhe te sigurt per kredi, te kaloje permes nje procesimi te shpejte dhe komod te aplikimit, disburimin e fondeve ne te njejten dite, si edhe kostot qe lidhen me sigurimin e vazhdueshem te fondeve per t’u dhene kredi kredimarresit. Komisioni i Angazhimit do të paguhet në momentin e nënshkrimit të Kontratës së Kredisë Specifike. Komisioni i Angazhimit do të zbritet nga Shuma e Kredisë.
Komisioni i Shtyrjes se Afatit te Pageses është komisioni që paguhet nga Huamarrësi në rast pezullimi të detyrimeve të Huamarrësit me kërkesë të këtij të fundit dhe përcaktohet në Tarifen e Institucionit. Ky komision mund te jete objekt ndryshimesh.
Komisioni i Ristrukturimit do të paguhet nga Huamarrësi në rast ristrukturimi të detyrimeve me kërkesë të përcaktohet në Kontratë Specifike.
Komisioni i Parapagimit do të paguhet nga Huamarrësi në rast parapagimi të plotë apo të pjesshëm të detyrimeve të tij sipas kësaj Kontrate. Komisioni i Parapagimit përcaktohet dhe paguhet sipas parashikimeve të Kushteve të Posaçme.
Politika e Privatësisë është dokumenti i miratuar nga Huadhënësi, siç është në fuqi në momentin e zbatimit, që rregullon kushtet dhe afatet e mbledhjes dhe trajtimit të të dhënave personale të Huamarrësit.
Tarifa e njoftimit të vonesës është tarifa që i zbatohet Huamarrësit ne rastin e njoftimeve te shkruara derguar ketij te fundit ne rast vonese ne pagese. Kjo tarifë përcaktohet në Kontratë Specifike.
Kamatëvonesa është penaliteti që Huamarrësi detyrohet t’i paguajë Huadhënësit në rast vonese në ripagimin e huasë sipas kësaj Kontrate, çka përfshin detyrimin e Huamarrësit për t’i paguar Huadhënësit Principalin, interesat,  komisionet dhe tarifat sipas kushteve dhe afateve të kësaj Kontrate. Kamatëvonesa përcaktohet sipas parashikimeve te Rregullores se Bankes se Shqiperise dhe Kodit Civil. Kamatevonesa e aplikueshnme publikohet ne Tarifen e Kredidhenesit dhe nje shembull perllogaritje i saj eshte i percaktuar ne Kontraten Specifike. Kamatevonesat e paguara nga Klienti nuk mund te tejkalojne ne asnje rast e shume se  30% te Shumes se Kredise plus interesin.
Mjet i qëndrueshëm komunikimi do të konsiderohet çdo mjet komunikimi i cili përmbush këto tre kritere: (i) lejon që informacioni të adresohet personalisht te marrësi; (ii) i mundëson marrësit ruajtjen e informacionit për ta përdorur për referencë në të ardhmen, për një periudhë kohe të mjaftueshme për qëllimet e informacionit, dhe (iii) lejon kopjimin/riprodhimin e pandryshuar të informacionit të ruajtur. Përveç formës shkresore, Huadhënësi konsideron Mjete të qëndrueshme komunikimi edhe komunikimet me e-mail, mesazhe telefonike, biseda telefonike të regjistruara etj.Në rast të rregjistrimit te bisedave telefonike, Huadhenesi, respekton të drejtën e Huamarrësit në kuptim të kësaj Kontrate dhe në zbatim të legjislacionit të mbrojtjes së të dhënave personale, të kundërshtojë rregjistrimin e telefonates.

Neni 2. Objekti i Kontratës
2.1 Kontrata dhe ndryshimet që mund t’i ndodhin asaj përgjate kohës, përfaqëson kushtet e përgjithshme të marrëdhënies midis Kredimarrësit dhe Kredidhënësit. Parashikimet nën këtë Kontratë do të aplikohen ndaj të gjitha kredive të përfituara nga Kredimarrësi përgjatë kohës që  është në fuqi kjo Kontratë, bashkë me Kushtet Specifike.
2.2 Me nënshkrimin e kësaj Marreveshjes Kuader, Huadhënësi pranon t’i japë hua Huamarrësit, dhe Huamarrësi pranon të marrë hua nga Huadhënësi kredinë e rënë dakord, të kthejë shumat e marra hua dhe të paguajë interesin, komisionet e tarifat, sipas secilës dhe të gjitha  kushteve të rëna dakord sipas kësaj Kontrate dhe sipas parashikimeve te Kontratës Specifike.
2.3 Gjatë kohëzgjatjes së kësaj Kontrates me Kushte te Pergjithshme Kredimarrësi ka të drejtë të aplikojë për marrjen e një apo më shumë kredive të ofruara nga Huadhënësi sipas percaktimeve ne Kontraten Specifike. Kontratat Specifike të çdo kredie të marrë nga Huamarrësi pranë Huadhënësit gjatë kohëzgjatjes së kësaj Kontrate do t’i bashkëlidhen si shtojcë kësaj Kontrate dhe do të përbëjnë pjesë integrale të saj.
2.4 Kontratat Specifike do të përfshijnë edhe Planin e Pagesave i cili do të përcaktojë planin e shlyerjes së detyrimeve të Huamarrësit, duke përfshirë Principalin, interesin dhe komisionet e tarifat e zbatueshme. Në rast ndryshimet në këtë Plan Pagesash, ICA do t’i reflektojë ndryshimet në Planin e ri dhe do të njoftojë klientin sipas modaliteteve të pranuara në këtë kontratë.

Neni 3. Afati i Kontratës
3.1 Me nenshkrimin e nje Marreveshje Kuader, (Kontrate me Kushtet e Pergjithshme)  Palët hyjne ne nje marredhenie pa afat deri ne nderprerjen e saj nga ndonjera prej paleve sipas kushteve ne Kontrate.
3.2 Secila prej huave të marra nga Huamarrësi gjatë kohëzgjatjes së kësaj Kontrate do të jetë në fuqi deri në shlyerjen e detyrimeve të Huamarrësit sipas përcaktimeve te huasë përkatëse. Shlyerja e detyrimeve të Huamarrësit sipas njërës prej kontratave të kredisë, nuk i jep fund kësaj Kontrate apo kontratave të tjera të kredive të lidhura mes Palëve.

Neni 4. E drejta e Huamarrësit për t’u tërhequr nga kontrata
4.1 Huamarrësi ka të drejtë të tërhiqet nga një kontratë kredie e lidhur sipas kushteve të kësaj Kontrate dhe sipas parashikimeve respektive nën Kontratën Specifike, brenda një periudhe kalendarike 14 (katërmbëdhjetë) ditore nga data e lidhjes së Kontratës Specifike, pa dhënë arsye.
4.2 Huadhënësi do t’i njoftojë Huamarrësit shumat që Huamarrësi detyrohet t’i kthejë Huadhënësit, nëse ka, përfshirë Principalin e disbursuar, interesin për ditët përkatëse dhe çdo shpenzim tjetër të mundshëm të krijuar nga veprime me palë të treta, për efekt të disbursimit të kredisë.
4.3 Në rast se Huamarrësi nuk i paguan Huadhënësit shumat sipas nenit 4.2, brenda një afati prej14 ditesh kalendarike nga firmosja e Kontrates Specifike, ky i fundit rezervon të drejtën të vazhdojë të zbatojë interesa e kamatëvonesa mbi detyrimet e pakthyera dhe të ndjekë procedurat ligjore për mbledhjen me forcë të detyrimeve.
4.4 Në rastet kur Huamarrësi ka marrë më shumë se një kredi nga Huadhënësi, tërheqja e Huamarrësit nga një prej kredive, nuk cenon kreditë e tjera.

Neni 5. Aplikimi i Huamarrësit për kredi
5.1 Gjatë kohëzgjatjes së kësaj Kontrate, Huamarrësi ka të drejtë të bëjë kërkesë për kredi te reja pranë Huadhënësit, nëpërmjet të gjitha kanaleve të disponueshme por pa u limituar në:  pranë zyrave të këtij të fundit, pranë partnerëve të ndryshëm të Huadhënësit, në faqet online të partnerëve apo në Faqen Zyrtare te Internetit të Kredidhënësit, apo me sms.
5.2 Në rast aplikimi për kredi të re, Huadhënësi do të ketë të drejtë të kërkojë çdo dokument apo informacion që ai e konsideron të nevojshëm për të analizuar rrezikun e kredisë dhe për të marrë një vendim lidhur me pranimin apo jo të kërkesës për kredi të Huamarrësit. Huadhënësi mund të mos pranojë aplikimin për kredi te re, nëse Huamarrësi ka shkelur detyrimet sipas kësaj Kontrate për një kredi ekzistuese.
5.3 Në rast pranimi të aplikimit për kredi te re, Palët do të nënshkruajnë Kontratën e Posaçme për kredinë e re.

Neni 6. Disbursimi i huasë
6.1 Kredia do t’i disbursohet Kredimarresit per nevoja konsumatore sipas nje prej menyrave me poshte:

      6.1.1 Nevoja konsumatore ne te holla: Kredia do te disbursohet si nje shume e tere, permes menyrave  te perzgjedhura nga Klienti – transferte bankare, ATM, EasyPay, WesternUnion, PostaShqiptare ose Raea. Ne rast te terheqjes se kredise me ane ATM klienti do te paguaje komisionin sipas publikimit ne Tarife, shume e vila zbritet nga Shuma e Kredise. Terheqja e shumes se kredise permes EasyPay,WesternUnon, Posta Shiqptare mund te jete subjekt i komisineve per terheqjen sipas Tarifes se cdo Ofruesi Sherbimi (kanali disursbimi).;
       6.1.2 Duke qene se Kontrata e Kredise Specifike eshte dakordesuar per te ripaguar detyrimet ekzistuese te Klientit prane nje Kredidhenesit tjeter atehere, Kredia do te disbursohet ne diten e nenshkrimit te kesaj Kontrate Kredie Specifike duke u transferuar ne llogarine bankare te  Kredidhenesit tjeter.
      6.1.3. Per te rifinancuar detyrimet ekzistueses te Kredimarresit prane Kredidhenesit, ne kete rast Shuma e Kredise dote perdoret per te paguar detyrimet monetare te Kredimarresit, detyrime qe kane rrjedhur nga nje tjeter Kredi Specifike;
     6.1.4 Per blerje te mirash konsumatore:   Duke qene se Kontrata e Kredise Specifike eshte dakordesuar pe blerje te mirash konsumatore prane nje Partneri, atehere palet bien dakord qe Kredidhenesi do te transferoje  Shumen e Kredise direkt ne llogarine e bankare te Partnerit. 
Disbursimi i huasë do të kryhet në Llogarinë e Disbursimit të Huasë ose nëpërmjet partnerëve të ndryshëm të Huadhënësit të përcaktuar në Faqen e Internetit apo në Kontratën Specifike. Gjithashtu disbursimi mund të bëhet në një llogari të deklaruar nga Huamarrësi, me kërkesë të Huamarrësit.

6.2 Huadhënësi rezervon të drejtën e mos disbursimit të huasë, në qoftë se në çdo moment pas nënshkrimit të kësaj Kontrate ai merr të dhëna nga burime të besueshme se, (i) Huamarrësi ka dhënë informacion të rremë, dhe/ose (ii) Huamarrësi rrezikon një zvogëlim/humbje të ndjeshme të të ardhurave të deklaruara prej tij/saj gjatë aplikimit për kredi, dhe/ose (iii) rreziku i huasë është më i lartë se sa vlerësimi i bërë në bazë të aplikimit për hua të Huamarrësit.
6.3 Huadhënësi nuk është përgjegjës për vonesat në disbursimin e huasë, kur këto vonesa janë krijuar nga një palë e tretë.
6.4 Huamarrësi është mbartës i rrezikut në rastet e mashtrimit, të falsifikimit apo aktiviteteve të tjera kriminale, të cilat vijnë si rezultat i gabimit apo pakujdesisë të vetë klientit, nëpërmjet të cilave çdo person i tretë i paautorizuar akseson apo përvetëson dokumentin/at e identifikimit të klientit apo cfarëdo lloj dokumentacioni tjetër personal  duke bërë të mundur që në keqbesim, një person i tretë  të përvetësojë huanë e lëvruar nga Huadhënësi kundër vullnetit të Huamarrësit.
6.5 Nëse për çdo shkak, Huamarrësi përfiton gabimisht nga Huadhënësi një ose disa shuma në cilëndo monedhë qoftë, përveç huasë / huave të përfituara rregullisht nga Huamarrësi në përputhje me këtë Kontratë, Huamarrësi është i detyruar t’i kthejë këto shuma Huadhënësit brenda 7 (shtatë) ditëve kalendarike nga njoftimi i parë i Huadhënësit.

Neni 7. Shlyerja e huasë nga Huamarrësi
7.1 Pas disbursimit të huasë nga Huadhënësi sipas kësaj Kontrate, Huamarrësi detyrohet t’i paguajë Huadhënësit Principalin, interesin, komisionet e tarifat zbatueshme dhe çdo shpenzim tjetër të parashikuar në këtë Kontratë dhe në Kontratën Specifike përkatëse.
7.2 Çdo pagesë sipas një kredie te lidhur mes Palëve do të kryhet në përputhje me Planin e Pagesave.
7.3 Çdo pagesë që Huamarrësi detyrohet të kryejë ndaj Huadhënësit, do të kryhet me transfertë bankare ose depozitim “cash”  në Llogarinë Bankare te Huadhënësit ose pranë partnerëve të Huadhënësit të përcaktuar në Faqen e Internetit, në monedhën e parashikuar në kontratën përkatëse të kredisë. Çdo pagesë që Huamarrësi detyrohet të kryejë ndaj Huadhënësit, do të konsiderohet e arkëtuar nga Huadhënësi në momentin që fondet kreditohen në Llogaritë Bankare të Huadhënësit apo depozitohen pranë partnerëve të Huadhënësit.
7.4 Të gjitha kostot lidhur me transferimin bankar të pagesave të Huamarrësit në Llogaritë Bankare të Huadhënësit apo kostot që mund të kërkohen nga partnerët e Huadhënësit për disbursimin e shumave, apo per shërbimin e mbledhjes së pagesave, do t’i ngarkohen Huamarrësit dhe do të paguhen ekskluzivisht nga ai. Të gjitha shumat e përcaktuara në Planin e Pagesave janë shuma neto të arkëtueshme nga Huadhënësi.
7.5 Me anë të nenshkrimit të kësaj kontrate  palët deklarojnë dakordësinë e tyre mbi përdorimin e makinerive ATM si mënyrë pagese, nëqoftëse ky shërbim do të  ofrohet nga ICA  në të ardhmen për klientët e vet. Tarifat dhe komisinet për përdorimin e makinerive ATM si më sipër përshkruar, në rast se ky do të jetë opsion, do të jenë subjekt i një marrëveshje dypalëshe në të ardhmen.
7.6 Nëse shuma e paguar nga Huamarrësi nuk mjafton për të mbuluar të gjithë detyrimin e parashikuar sipas Planit të Pagesave, atëherë kjo shumë do të përdoret për shlyerjen e detyrimeve të Huamarrësit sipas radhës së përcaktuar më poshtë: (1) shpenzimet e mbledhjes gjyqësore dhe jashtëgjyqësore, shpenzimet për letra rikujtuese, dërgimin e mesazheve ; (2) tarifat e pezullimit (nëse ka); (3) interesi i penaliteteve të mbledhura ose penalitetet e vonesës; dhe (4)komisionet dhe tarifat (5) interesi (6) Shuma e  Kredisë.
7.7 Huamarrësi ka të drejtë të kërkojë konvertimin e monedhës së kredisë në monedhën në të cilën gjeneron të ardhurat. Në rast konvertimi, kursi me të cilin do të realizohet konvertimi i monedhës së kredisë, do të jetë kursi i miratuar nga Huadhënësi.
7.8 Huamarrësi ka të drejtë të kryejë në çdo kohë, përpara afatit të maturimit, shlyerje të plotë apo të pjesshme të detyrimeve të tij sipas kësaj Kontrate dhe Kontratës Specifike. Në këtë rast, Huadhënësi do të reduktojë koston totale të kredisë në përputhje me kushtet rregullatore të Bankës së Shqipërisë, pa cenuar të drejtën e tij për të zbatuar Komisionin e Parapagimit sipas përcaktimeve të Kontratës Specifike. Gjithashtu, Huamarrësi njeh dhe pranon se nëse pagesa e Komisionit të Procesimit është ndarë në këste, vlera e këtij komisioni nuk do të ulet si pasojë e parapagimit duke qenë se Komisioni i Procesimit duhet të ish paguar në momentin e disbursimit të kredisë.

Neni 8. Interesi, komisionet, Kamatëvonesa dhe tarifat
8.1 Huamarrësi do t’i paguajë Huadhënësit interes mbi detyrimet që rezultojnë të pakthyera, sipas Normës së Interesit të përcaktuar në Kontratën Specifike dhe sipas afateve dhe shumave të përcaktuara në Planin e Pagesave.
8.2 Huamarrësi do t’i paguajë gjithashtu Huadhënësit komisionet e zbatueshme sipas Kushteve të Posaçme, në përputhje me afatet dhe shumat e përcaktuara në to dhe në Planin e Pagesave.
8.3 Huamarrësi është i detyruar t’i paguajë Huadhënësit Kamatëvonesën në rast vonese në shlyerjen e detyrimeve. Kamatëvonesa do të jetë 1.5 % (nje pike pese për qind) në ditë e llogaritur mbi detyrimin e papaguar duke nisur nga data kur detyrimi është bërë i kërkueshëm.
8.4 Zbatimi i Kamatëvonesës nuk cenon të drejtën e Huadhënësit për të nisur procedurat e ekzekutimit të detyrueshëm apo për të zgjidhur Kontratën në përputhje me parashikimet e saj.
8.5 Në rast se Huamarrësi vonohet në kryerjen e pagesës së detyrimeve të tij për më shumë se një Dite Kalendarike, atëherë Huadhënësi është i autorizuar të kontaktojë Huamarrësin dhe ta njoftojë atë për vonesën.
8.6 Huadhënësi autorizohet nga Huamarrësi për të përcaktuar në mënyrë të njëanshme shpeshtësinë apo mënyrën e njoftimit për çdo pagesë të vonuar. Për çdo rast njoftimi shkresor të dërguar Huamarrësit, nëpërmjet shërbim postar publik ose privat në adresën e deklaruar prej tij pranë IuteCredit-s, Huamarrësi do të paguajë një tarife sipas Tarifes se aplikueshme  ne fuqi. Huadhënësi njeh dhe pranon se Tarifa e njoftimit të vonesës do të zbatohet edhe në rast të mos marrjes efektive të njoftimit të vonesës nga Huamarrësi për arsye të adresës së pa saktë të deklaruar nga Huamarrësi apo mos rinovim i të dhënave të adresës të regjistruara pranë Huadhënësit.

Neni 9. Deklarimet, garancitë e të drejtat e Huamarrësit
9.1 Huamarrësi i garanton dhe i deklaron Huadhënësit se:
9.1.1 Huamarrësi ka marrë të gjithë informacionin e nevojshëm parakontraktor në lidhje me kushtet dhe afatet e kësaj Kontrate.
9.1.2 Informacioni i dhënë dhe dokumentet e paraqitura nga Huamarrësi si edhe ato që do të mund t’i paraqiten herë pas here Huadhënësit për aplikime të tjera për kredi nga Huamarrësi janë / do të jenë të vërteta e të plota, në datën e paraqitjes së tyre tek Huadhënësi.
9.1.3 Huamarrësi pranon me anë të nënshkrimit të kësaj Kontrate që mban përgjegjësi të plotë për adresën dhe numrin e telefonit të deklaruar pranë Huamarrësit dhe deklaron që kjo adresë dhe ky numër telefoni janë të vërteta. Gjithashtu pranon që është i vetëdijshëm për detyrimin për të rifreskuar të dhënat pranë Huadhënësit menjëherë në rast ndryshimesh. Mos rifreskimi i te dhënave sa me sipër nuk cenon detyrimet e Huamarrësit sipas kësaj Kontrate.
9.1.4 Huamarrësi do të njoftojë menjëherë Huadhënësin mbi ndonjë rrethanë që mund të krijojë  rrezik për një zvogëlim/humbje të ndjeshme të të ardhurave të deklaruara prej tij/saj gjatë aplikimit për kredi, apo gjatë çdo analize kredie të mëpasshme të kryer nga Huadhënësi.
9.1.5 Huamarrësi mund të kërkojë zëvendësimin e kolateralit me një kërkesë të arsyetuar njoftuar Huadhënësit. Zëvendësimi do të mund të pranohet nga Huadhënësi vetëm nëse në gjykimin e tij të vetëm, kolaterali i ri i ofruar ofron siguri të njëjtë në terma vlere dhe ekzekutimi me kolateralin e parë. Çdo shpenzim për zëvendësimin e kolateralit do të mbulohet ekskluzivisht nga Huamarrësi.

Neni 10. Shtyrja e dates se pageses dhe ristrukturimi i kredisë
10.1 Huamarrësi mundet, gjatë afatit të një kontrate kredie të dhënë në përputhje me këtë Kontratë, t’i drejtojë personalisht Huadhënësit një kërkesë të arsyetuar me shkrim, me një nga mjetet ë qëndrueshme të komunikimit, për pezullimin e detyrimeve të tij për t’i kthyer Huadhënësit detyrimet sipas kontratës përkatëse të kredisë, për një periudhë kohe jo më të gjatë se 17 dite kalendarike.
10.2 Në rast se kërkesa pranohet nga Huadhënësi, detyrimet e Huamarrësit do të pezullohen dhe Huadhënësi nuk do të llogarisë më interesa apo Kamatëvonesa gjatë afatit të pezullimit. Në këtë rast, Huamarrësi do t’i paguajë Huadhënësit Komisionin e Pezullimit, i cili eshte 1000 Leke.  Kredimarresi kupton qe kjo tarife mund te jete subjekt ndryshimesh.
10.3 Pa cënuar sa më sipër, Huamarrësi njeh dhe pranon se në rast mospagese të detyrimeve të pezulluara pas përfundimit të afatit të pezullimit, Huadhënësi do të ketë të drejtë të zbatojë Kamatëvonesa mbi detyrimet e papaguara duke filluar nga dita kur ato duhet të ishin paguar sipas kontratës përkatëse të kredisë pa marrë parasysh pezullimin.
10.4 Huamarrësi mundet, gjatë afatit të një kontrate kredie, të kërkojë në mënyrë të arsyetuar ristrukturimin e kredisë së tij, duke ndryshuar afatin, shumat e kësteve periodike etj.
10.5 Në rast aplikimi për ristrukturim të kredisë, Huadhënësi do të ketë të drejtë të kërkojë çdo dokument apo informacion që ai e konsideron të nevojshëm për të analizuar rrezikun e kredisë dhe për të marrë një vendim lidhur me pranimin apo jo të kërkesës për ristrukturim.
10.6 Në rast se kërkesa për ristrukturim pranohet nga Huadhënësi, Huamarrësi do t’i paguajë Huadhënësit Komisionin e Ristrukturimit.

Neni 11. Njoftimet
11.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në këtë Kontratë, çdo njoftim, kërkesë ose komunikim apo dokument tjetër që dërgohet në lidhje me këtë Kontratë do të jetë në formë të shkruar me anë të një prej mjeteve të qëndrueshme të komunikimit (postë zyrtare, e-mail, telefonatë, sms) dhe në gjuhën Shqipe.
11.2 Çdo njoftim do të konsiderohet i kryer rregullisht menjëherë: (a) pasi njoftimi kryhet dorazi tek Pala tjetër; (b) pas dërgimit të mesazhit email/sms në adresën/numrin e Palës tjetër; (c) ditën e dytë pas datës së dorëzimit të njoftimit tek shërbimi postar, kur njoftimi kryhet me shërbim postar.
11.3 Pavarësisht sa më sipër, çdo njoftim i kryer me mjete të tjera komunikimi, i cili provohet të jetë kryer/marrë efektivisht, nuk do të konsiderohet i pavlefshëm vetëm për faktin se njoftimi apo komunikimi është dërguar/marrë në mënyra të ndryshme nga sa më sipër.
11.4 Të dhënat e kontaktit të Huamarrësit përcaktohen në Kontratën Specifike të Kredisë.
11.5 Në mënyrë që kredimarresi të marrë gjithmonë informacionin e nevojshëm në lidhje me secilën prej kredive të lidhura me këtë marrëveshje kuadër, Kredimarrësi me anë të nënshkrimit të kësaj kontrate deklaron një/disa kontakte alternative, për t’u kontaktuar në rast pamundësie kontakti direkt me vetë klientin nga ana e Kredidhënësit.  Kredimarrësi garanton që kontakti alternativ është i informuar dhe ka dhënë pëlqimin e tij për sa më sipër.

Neni 12. Zgjidhja e Kontratës
12.1 Huamarrësi mund të zgjidhë këtë Kontratë nëpërmjet një njoftimi zgjidhjeje të shkruar drejtuar Huadhënësit gjatë periudhës së përcaktuar sipas nenit 16 të kësaj Kontrate, nëse Huamarrësi vendos të mos pranojë ndryshimin/et e Kontratës të njoftuar/a nga Huadhënësi sipas nenit 12.
12.2 Në çdo rast të zgjidhjes së kësaj Kontrate afati i pagesës së detyrimeve që Huamarrësi i detyrohet Huadhënësit sipas çdo kontrate kredie të dhënë në përputhje me këtë Kontratë do të përshpejtohet, duke u bërë të detyrueshme për t’u paguar nga Huamarrësi, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) Ditësh kalendarike nga data e hyrjes në fuqi të zgjidhjes, pavarësisht afateve të rëna dakord më parë.

Neni 13. Titulli ekzekutiv
13.1 Kjo Kontratë përbën një akt për dhënien e kredive nga institucionet financiare jobankare, dhe si e tillë përbën titull ekzekutiv.

Neni 14. E gjithë marrëveshja, ndryshimet
14.1 Kjo Kontratë përfaqëson marrëveshjen finale dhe të plotë të Palëve në lidhje me objektin e saj.
14.2 Palët bien dakord se Huadhënësi, nëpërmjet një njoftimi drejtuar Huamarrësit sipas nenit 12 më sipër, ka të drejtë të ndryshojë parashikimet e kësaj Kontrate, duke përfshirë por pa u kufizuar me, Normën e interesit, kamatëvonesat, penalitetet e tarifat e zbatueshme për një kredi të disbursuar më parë. Në këto raste, (i) ndryshimi i njoftuar nga Huadhënësi nuk do të ketë efekt ndaj Huamarrësit përpara skadimit të një afati prej 15 (Pesëmbedhjete) Ditësh Kalendarike nga data e njoftimit të Huadhënësit, dhe (ii) gjatë këtij afati prej  15 (Pesëmbedhjete) Ditësh Kalendarike, Huamarrësi ka të drejtë t’i njoftojë Huadhënësit zgjidhjen e Kontratës, sipas nenit 14 nëse nuk është dakord me ndryshimin e propozuar.
14.3 Nëse Huamarrësi nuk i paraqet Huadhënësit një njoftim zgjidhjeje brenda afatit të cituar më sipër, atëherë ndryshimet e njoftuara nga Huadhënësi, do të fillojnë të zbatohen duke nisur nga përfundimi i këtij afati.

Neni 15. Përpunimi i të dhënave personale dhe trajtimi i të dhënave nëpërmjet Regjistrit të Kredisë
15.1 Huamarrësi deklaron se është njohur dhe se ka pranuar Politikën e Privatësisë së Huadhënësit të botuar në Faqen e Internetit.
15.2 Pa cenuar sa më sipër, Huamarrësi është njoftuar per përdorimin e të dhënave personale nga Huadhënësi gjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së kësaj Kontrate ne përputhje me parashikimet e kësaj Kontrate, të Politikes se Privatësisë dhe te legjislacionit shqiptar ne fuqi për mbrojtjen e te dhënave personale.
15.3 Huamarrësi deklaron se eshte informuar që të dhënat e tij të procesohen dhe të ruhen edhe jashtë Shqipërisë në përputhje me legjislacionit shqiptar ne fuqi për mbrojtjen e te dhënave personale.
15.4 Me nënshkrimin e kësaj Kontrate, Huamarrësi autorizon Huadhënësin që për qëllimet që përfshijnë (i) vlerësimin e aplikimeve për kredi nga Huamarrësi, (ii) vlerësimin e rrezikut të kredisë gjatë gjithë kohëzgjatjes së kësaj Kontrate, të mund të përdorë të dhënat personale të Huamarrësit për t’u njohur me detyrimet e Huamarrësit ndaj subjekteve të tjera financuese të licensuara nëpërmjet Regjistrit të Kredive të Bankës së Shqipërisë si edhe për të kryer raportimet e detyrueshme pranë këtij regjistri.

Neni 16. Të ndryshme
16.1 Kalimi: Të drejtat dhe detyrimet e Huamarrësit sipas kësaj Kontrate nuk mund t’i kalohen një personi të tretë, pa marrë pëlqimin paraprak me shkrim të Huadhënësit. Me nënshkrimin e kësaj Kontrate, Huamarrësi i jep pëlqimin e tij të parevokueshëm Huadhënësit, për t’i kaluar të drejtat dhe/ose detyrimet e Huadhënësit sipas kësaj Kontrate një personi të tretë, i cili do të bëhet huadhënësi i ri, me kusht që kalimi t’i njoftohet Huamarrësit. Huamarrësi jep pëlqimin e tij dhe autorizon Huadhënësin t’i japë të dhënat e tij personale dhe financiare huadhënësit të ri për qëllime të kalimit. Huamarrësi i jep gjithashtu Huadhënësit, pëlqimin e tij të parevokueshëm, për të dhënë të drejta, në çdo formë, në favor të palëve financuese, mbi të drejtat dhe mbi të ardhurat e arkëtueshme nga Huadhënësi sipas kësaj Kontrate.
16.2 Legjislacioni dhe juridiksioni: Kjo Kontratë do të rregullohet dhe interpretohet në përputhje me legjislacionin shqiptar, dhe çdo mosmarrëveshje, padi, masë sigurimi, urdhër ekzekutimi, pretendim apo procedurë tjetër gjyqësore që lind nga ose në lidhje me këtë Kontratë do të zgjidhet në mënyrë ekskluzive nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
16.3 Huadhënësi nuk do të konsiderohet se ka hequr dorë nga ndonjë e drejtë që i njihet sipas kësaj Kontrate, apo sipas ligjit, dhe Huamarrësi nuk do të konsiderohet i çliruar nga detyrimi për të përmbushur plotësisht këtë Kontratë, përveçse kur një dorëheqje e tillë është bërë shprehimisht me shkrim nga Huadhënësi.
16.4 Çdo vonesë nga ana e Huadhënësit në ushtrimin e ndonjë të drejtë që i njihet sipas kësaj Kontrate, apo sipas ligjit, nuk do të pengojë ushtrimin e mëvonshëm të kësaj të drejte, apo ndjekjen e masave ligjore, për sa kohë këto të drejta nuk janë parashkruar sipas ligjit.
16.5 Nëse ndonjë dispozitë e kësaj Kontrate konstatohet apo deklarohet si e pavlefshme apo e pazbatueshme  kjo nuk do të prekë vlefshmërinë e dispozitave të tjera të Kontratës, dhe dispozita e prekur do të quhet e zëvendësuar automatikisht me një dispozitë të vlefshme, e cila ndjek, për sa është e mundur, qëllimin origjinal të Palëve.

KLIKO KËTU PËR LISTËN E ÇMIMEVE

Shuma e kredisë

ALL

Afati i kredisë

muaj

Kësti mujor --

*Kësti mujor dhe periudhat e pagesave janë vetëm për qëllime informimi dhe demonstrimi. Për ofertë të personalizuar, lutemi të lini detajet tuaja në mënyrë qe Kujdesi ndaj Klientit të mund t'ju kontaktojë. Ju mund të njiheni nga afer me Politikat tona te Privatesise dhe Kushtet & Termat.

Kushtet