044 50 50 60 E HËNË - E DIEL 08:00 – 21:00 WhatsApp

IuteCredit Albania

LISTA E ÇMIMEVE

Termat dhe Kushtet e Përgjithshme të IuteCredit Albania Sh.a.
Në fuqi nga 28.06.2023

1. HYRJE 
1.1 IuteCredit Albania Sh.a., me seli të regjistruar në Rrugën “Andon Z. Cajupi”, Pallati Nr. 3, Hyrja Nr. 2, Kati 3, me numër regjistrimi të shoqërisë L42011023U, email: info@iute.al, (në tekstin e mëtejmë: Kredidhënësi) është një shoqëri financiare e licencuar nga Banka e Shqipërisë.
1.2 Këto Terma dhe Kushte të Përgjithshme (në tekstin e mëtejmë: Kushtet), Tarifa dhe parimet e përpunimit të të dhënave të klientit siç përshkruhet në Politikën e Privatësisë, janë pjesë integrale dhe zbatohen për çdo dhe të gjitha marrëveshjet e lidhura ndërmjet Kredidhënësit dhe Klientit dhe janë në dispozicion për të gjitha palët e interesuara në ambientet e biznesit të Kredidhënësit dhe në faqen e internetit të Kredidhënësit.
1.3 Kredidhënësi ka të drejtë të ndryshojë në mënyrë të njëanshme Kushtet, Tarifat dhe Politikën e Privatësisë duke informuar klientët për ndryshimet të paktën 15 (pesëmbëdhjetë) ditë kalendarike përpara hyrjes në fuqi të ndryshimeve.
1.4 Nëse Klienti nuk është dakord me ndryshimin (et), ai ose ajo do të ketë të drejtën të ndërpresë Marrëveshjen (et) duke e njoftuar Kredidhënësin me shkrim ose në një mënyrë tjetër të rënë dakord brenda periudhës së përcaktuar në pikën 1.3. dhe duke përmbushur të gjitha detyrimet e tyre që rrjedhin nga Marrëveshja (et).
1.5 Nëse Klienti nuk ushtron të drejtën e tij, siç përcaktohet në pikën 1.4 për të përfunduar marrëveshjen (t), ai do të konsiderohet se i ka pranuar ndryshimet dhe me këtë deklaron se nuk ka pretendime të mëvonshme kundër Kredidhënësit në lidhje me ndryshimet e Kushteve, Politikës së Privatësisë dhe/ose Tarifave.
1.6 Kushti për njoftimin paraprak të përcaktuar në pikën 1.3. nuk do të zbatohet në rast se ndryshimi bëhet më i favorshëm për Klientin (p.sh. ulja e tarifave) ose nëse shtohen shërbime të reja.
1.7 Kushtet dhe të gjitha marrëveshjet e lidhura në bazë të Kushteve do të rregullohen nga ligjet e Republikës së Shqipërisë.
1.8 Klienti mund të kërkojë në çdo kohë një kopje të Kushteve të zbatueshme në ambientet e biznesit të Kredidhënësit ose t’i gjejë ato në faqen e internetit të Kredidhënësit në www.iute.al.

2. PËRKUFIZIME
2.1 Tarifa e Angazhimit – është një komision i aplikuar nga Kredidhënësi dhe përfaqëson kostot e bëra nga Kredidhënësi në zhvillimin dhe mirëmbajtjen e zgjidhjeve teknike që i mundëson Klientit të paraqesë aplikime për kredi dhe të kalojë një përpunim të shpejtë dhe të përshtatshëm të aplikimit. Tarifa e Angazhimit do të paguhet në ditën e nënshkrimit të Kontratës së Kredisë Specifike menjëherë sapo kredia të jetë disbursuar ne Llogarinë e Pagesës IutePay të Klientit. Tarifa e Angazhimit do të zbritet nga shuma e kredisë.
2.2 Tarifa shtesë – të gjitha tarifat e tjera për shërbimet që nuk janë të përfshira në Kontratën e Kredisë Specifike ose në Kontratën e Barrës Siguruese që klienti ka kërkuar dhe Kredidhënësi ka kryer. Shërbimet shtesë dhe tarifat e tyre janë të listuara në Tarifa, të aksesueshme në faqen e internetit të Kredidhënësit.
2.3 Kontrata – një marrëveshje ligjërisht e detyrueshme ndërmjet palëve ku Kredidhënësi ka pranuar të japë dhe Klienti ka pranuar të marrë një kredi konsumatore. Çdo marrëveshje e tillë e tërë përbëhet nga Kushtet e Pergjithshme, Kontrata Baze, Tarifa, Politika e Privacisë dhe të gjitha marrëveshjet e tjera, mirëkuptimet e ndërsjella dhe të gjitha anekset e çdo marrëveshjeje të lidhur midis Kredidhënësit dhe Klientit (duke përfshirë çdo ndryshim dhe shtesë) si dhe çdo Kontratë Kredie Specifike individuale.
2.4 Plani i Amortizimit – një marrëveshje ligjërisht e detyrueshme që përmban të dhëna për këstet e kredisë së pagueshme dhe maturimin e tyre dhe kushtet që lidhen me pagesën e këtyre shumave, një pasqyrë e çdo pagese me të dhëna për shumën e principalit të kredisë, interesin e llogaritur në bazë të norms së interesit, tarifat dhe kostot shtesë.
2.5 Ligjet e aplikueshme – Aktet nënligjore të Bankës së Shqipërisë të tilla si: Rregullorja “Për Kredinë Konsumatore dhe Hipotekore,Rregullorja “Mbi transparencen për produktet dhe shërbimet bankare dhe financiare”, Kodi Civil, Kodi i Procedurës Civile, Ligji për mbrojtjen e konsumatorit, Ligji për dokumentet elektronike dhe nënshkrimet elektronike, si dhe ligje të tjera në fuqi dhe aktet nënligjore që rregullojnë këtë çështje.
2.6 Aplikimi – aplikim për miratimin e një kredie, i dorëzuar në formë të shkruar, elektronike ose verbale nga Klienti te Kredidhënësi.
2.7 NEI – kosto totale e kredisë, e cila përfshin interesin, Komisionin e Procesimit dhe të gjitha llojet e tjera të tarifave dhe komisioneve, të cilat Klienti është i detyruar të paguajë në lidhje me Kontratën e Kredisë Specifike dhe që janë ose duhet të jenë të njohura për Kredidhënësin, duke përfshirë tarifat për shërbimet shtesë të detyrueshme në lidhje me Kontratën e Kredisë Specifike, dhe në veçanti primet e sigurimit në rastet kur lidhja e kontratës së shërbimit është kusht i detyrueshëm për marrjen e Kredisë, ose në rastet kur dhënia e kredisë është rezultat i aplikimit të termave dhe kushteve tregtare. Kostoja totale e kredisë nuk përfshin tarifat e noterit, tarifat shtetërore apo primet e sigurimit që klienti ka paguar vullnetarisht. Pas llogaritjes së kostos totale të kredisë dhe normës fillestare të përqindjes vjetore, supozohet se kredia është marrë në përdorim pa vonesë dhe plotësisht nga Klienti, Kontrata mbetet në fuqi deri në datën përfundimtare të shlyerjes së shumës së kredisë të rënë dakord në Kontratën e Kredisë Specifike dhe palët do të përmbushin siç duhet detyrimet që dalin nga kontrata. Një shembull i llogaritjes së NEI-së që korrespondon me rregullat e përcaktuara nga Banka e Shqipërisë të rregullores nr. 59 “Mbi transparencën në shërbimet dhe produktet financiare dhe bankare” parashikohet në Kontratën e Kredisë Specifike.
2.8 Vlerësimi – procesi i vlerësimit të besueshmërisë së klientit, aftësisë pë të marrë kredi si dhe vlerësimit të dhe kontrollit të mundësive të klientitpër shlyerjen e Kredisë.
2.9 ATM – makineri për tërheqjen e parave në përdorim të IutePay.
2.10 LEK – Monedha Shqiptare. Kreditë e miratuara dhe të disbursuara nga Kredidhënësi në përputhje me Kontratën janë në lekë shqiptar dhe shlyhen nga klienti në lekë shqiptar.
2.11 Ambientet e Biznesit – çdo ambient biznesi, i përdorur nga Kredidhënësi, në të cilin Klienti është në gjendje të kryejë një ose më shumë nga aktivitetet e mëposhtme: të marrë informacion dhe/ose konsultim për kushtet për aplikimin, marrjen dhe përdorimin e një kredie; për të aplikuar për një kredi; për të lidhur kontratën; për të kryer aktivitete të tjera në përputhje me Kushtet ose Kontratën Bazë. Vendndodhja, orari i punës dhe organizimi i përshtatshëm që menaxhon ambientet e biznesit janë të listuara në faqen e internetit të Kredidhënësit.
2.12 Komisioni i Procesimit – Tarifa e komisionit është tarifa e paguar nga Klienti ndaj Kredidhënësit për analizën e Aplikimit, organizimin e fondeve, formalizimin e Kontratës ose ndryshimet në Kontratë.
2.13 Kredi Konsumatore – një kredi që i jepet Klientit, duke përfshirë blerjen e mallrave dhe shërbimeve ose për të rifinancuar detyrimet monetare ekzistuese
2.14 Rregjistri i Kredive ose RK – Regjistri Qëndror Shqiptar i Kredive, i mbajtur nga Banka e Shqipërisë dhe që vepron sipas rregullores perkatëse të Bankës së Shqiperisë
2.15 Ndërmjetësi i kredisë – një person i autorizuar nga Kredidhënësi për lidhjerin e Kontratës në emër të tij.
2.16 Klienti – një person fizik që ka lidhur një marrëdhënie kontraktuale me Kredidhënësin dhe/ose po aplikon për përdorimin e produkteve dhe shërbimeve të ofruara nga Kredidhënësi.
2.17 Llogaria e Klientit – një llogari e hapur për Klientin bazuar në Kontratën Bazë.
2.18 Llogaria e Pagesës IutePay të Klientit – llogaria e pagesës së parasë elektronike të hapur për Klientin nga IutePay, e cila përdoret si një llogari shërbyese për Kredinë sipas Marrëveshjes.
2.19 Numri i referencës së klientit – një numër unik i caktuar për çdo klient, i cili përdoret gjithashtu si numër i Kontratën Bazë.
2.20 Nënshkrimi Elektronik – një nënshkrim i siguruar nga Palët duke përdorur një pajisje telefonike te levizshme që ështëi barazvlefshëmme një nënshkrim të shkruar me dorë.
2.21 Tarifat – të gjitha tarifat e ngarkuara nga Kredidhënësi në përputhje me Marrëveshjen.
2.22 Kontrata Bazë – një marrëveshje ligjërisht e detyrueshme ku bien dakord për kushtet për Llogarinë e Klientit, Limitin Personal të Kredisë, dhënien e Kredive brenda Kufirit të Kredisë Personale dhe shërbimet shtesë të lidhura me Kreditë.
2.23 Interesi – shuma e paguar nga Klienti Kredidhënësit si kompensim për Kredinë.
2.24 Debitim Direkt – është instruksioni i Klientit për IutePay, nëpërmjet të cilit Kredidhënësi autorizohet që të mbledhë këstet nga Llogaria e Pagesës së Klientit kur ato janë berë të pagueshme.
2.25 IutePay – institucioni i parasë elektronike i themeluar në Shqipëri, regjistruar në Regjistrin Tregtar të mbajtur nga Qendra Kombtare e Bisnesit (QKB) me numër unik indentifikimi NUIS M02209002O dhe i licensuar nga Banka e Shqipërisë.
2.26 Ligji për mbrojtjen e të dhënave personale – Ligji për mbrojtjen e të dhënave personale i ndryshuar kohë pas kohe.
2.27 Kredia – shuma e kredisë konsumatore e miratuar nga Kredidhënësi siç përcaktohet në Kontratën e Kredisë Specifike.
2.28 Numri i Referencës së Kredisë – një numër unik i caktuar për secilën Kontratë Kredie Specifike.
2.29 MyIute – një mjedis online i përdorur së bashku me IutePay i cili u ofron klientëve një mjet për të regjistruar një Llogari Klienti, për të aplikuar për Kredi, për të parë bilancet dhe ngjarjet e tyre të kredisë nën një pamje të kombinuar dhe për të ndihmuar klientët të bëjnë shlyerjet e kredisë pa probleme dhe në kohë.
2.30 Mjet komunikimi i riprodhueshëm – çdo mjet komunikimi që plotëson kriteret e mëposhtme: (i) lejon që informacioni t’i adresohet personalisht marrësit; (ii) i lejon marrësit ruajtjen e informacionit në mënyrë që të përdoret si referencë në të ardhmen dhe gjatë një afati të mjaftueshëm për qëllimin e informacionit, dhe (iii) lejon kopjimin/riprodhimin e pandryshuar të informacionit të ruajtur. Përveç formës me shkrim, Kredidhënësi konsideron si komunikim të qëndrueshëm edhe komunikimin me e-mail, sms, komunikime të regjistruara telefonike etj.
2.31 Palët – siç thuhet në Kontratë ose Kontratën e Barrëve Siguruese.
2.32 Limiti i kredisë personale (PCL) – përfaqëson shumën maksimale të parallogaritur që klienti mund të marrë si kredi nga Kredidhënësi.
2.33 Data e Shlyerjes – data në të cilën Klienti është i detyruar të shlyejë kredinë ose çdo lloj detyrimi tjetër, përfshirë të gjitha tarifat.
2.34 Kontrata e Barrës Siguruese – një kontratë kredie e siguruar me një klauzolë zbatimi.
2.35 Kontratë Kredie Specifike – kontrata e kredisë konsumatore e lidhur për të dhënë një kredi, duke përfshirë blerjen e mallrave dhe shërbimeve ose për të rifinancuar detyrimet monetare tashmë ekzistuese me të gjitha anekset, si dhe Kontratën e Barrës Siguruese me të gjitha anekset.
2.36 Tarifa e pezullimit – shuma e tarifës që duhet të paguajë klienti nëse dëshiron të kërkojë pezullimin e këstit mujor përkatës. Shuma e tarifës së pezullimit përcaktohet nga tarifa e kredidhënësit. Klienti mund ta shfrytëzojë këtë të drejtë një herë për çdo këst mujor.
2.37 Tarifa – lista e çmimeve për shërbimet dhe aktivitetet shtesë të Kredidhënësit të kryera në lidhje me vonesën e klientëve në detyrimet e tyre. Tarifa publikohet në ambientet e biznesit të Kredidhënësit dhe në faqen e internetit.
2.38 Kushtet – këto Kushte që përshkruajnë kushtet e përgjithshme të kredidhënies për individët.
2.39 Website –website i Kredidhënësit, www.iute.al.

3. PARIME TË PËRGJITHSHME PËR HYRJE NË NJË KONTRATË
3.1 Kredidhënësi ka të drejtë të vendosë me kë të lidhë ose të mos lidhë kontratë (liria e kontratës).
3.2 Kredidhënësi mund të miratojë dhe të lidhë një kontratë nëse plotësohen kushtet e mëposhtme:
3.3 Klienti është person fizik dhe shtetas i Republikës së Shqipërisë, të paktën 18 vjeç dhe ka aftësinë juridike për të lidhur një kontratë;
3.4 identiteti i Klientit verifikohet siç duhet;
3.5 Klienti ka të ardhura dhe mund të përballojë kredinë, ndërsa klientit mund t’i kërkohet të paraqesë dëshmi të dokumentuara për ato të ardhura;
3.6 Klienti ka kërkuar një Kredi nga Kredidhënësi dhe është miratuar;
3.7 Klienti pranon dhe nënshkruan Kontratën Bazë;
3.8 Klienti pranon dhe nënshkruan Kontratën e Kredisë Specifike dhe shtojcat e saj dhe/ose çdo kontratë tjetër që konsiderohet e nevojshme (p.sh. Kontrata e Siguruar etj.);
3.9 Klienti pranon dhe nënshkruan kontraten e llogarisë së pagesës elektronike ne IutePay.
3.10 Në rast të kontratës së barrës siguruese, kur pengu regjistrohet në Regjistrin e Barrëve Siguruese.
3.11 Miratimi i Kredisë varet nga Vlerësimi. Kredidhënësi gjithashtu mund të miratojë një Kredi bazuar në të dhënat nga baza e të dhënave të brendshme të tij.
3.12 Kredidhënësi nuk do të lidhë Kontrata me shtetas joshqiptarë dhe me klientët që nuk dorëzojnë ose refuzojnë të dorëzojnë të dhënat/dokumentet e kërkuara nga Kredidhënësi për qëllime identifikimi dhe verifikimi dhe/ose për të vlerësuar besueshmërinë dhe përballueshmërinë e tyre kreditore, dhe në përputhje me kërkesat e Kredidhënësit, me kërkesën e Kredidhënësit, nuk ofron të dhëna ose dokumente të mjaftueshme për vërtetimin e ligjshmërisë së fondeve të tyre ose ka arsye të tjera për t’u dyshuar për pastrim parash (përfshirë përdorimin e personit ballor) ose financim terrorizmi.
3.13 Kredidhënësi nuk do të lidhë marrëveshje me Klientët që i kanë shkaktuar dëme të drejtpërdrejta ose të tërthorta Kredidhënësit ose kërcënim për dëmtim aktual ose kanë shkaktuar dëme në reputacionin e Kredidhënësit.

4. DORËZIMI I APLIKIMIT PËR KREDI
4.1 Klienti aplikon personalisht për një Kredi, duke i paraqitur Aplikimin Kredidhënësit. Dorëzimi i Aplikimit mund të bëhet nëpërmjet faqes së internetit të Kredidhënësit, me telefon, aplikacionin celular (MyIute), në ambientet e biznesit të Kredidhënësit ose në një ndërmjetës kredie ose në çdo kanal tjetër të vënë në dispozicion nga Kredidhënësi.
4.2 Për të kërkuar një Kredi nëpërmjet kanaleve dixhitale të disponueshme, Klientit do t’i kërkohet t’i japë Kredidhënësit akses në kamerën e telefonit dhe mikrofonin e tij/saj. Klienti duhet ta ketë telefonin të lidhur me internetin dhe të ketë hard-in dhe softuerin e duhur në të dhe telefoni i Klientit mund të ketë nevojë të ketë një lexues të gjurmëve të gishtërinjve dhe/ose aftësi për njohjen e fytyrës.
4.3 Në Aplikim, Klienti deklaron të dhënat e tij personale, emailin, telefonin e kontaktit, etj., si dhe shumën e kërkuar të kredisë dhe afatin e kërkuar të kredisë.
4.4 Kredidhënësi nuk do të jetë përgjegjës për asnjë gabim në të dhënat e paraqitura nga Klienti dhe çdo pasojë nga këto gabime do të përballohet nga Klienti.
4.5 Me paraqitjen e Aplikimit, Klienti duhet t’i japë Kredidhënësit pëlqimin për të marrë një raport nga Regjistri Qendror Shqiptar i Kredive (CCR). Klienti bie dakord dhe pranon që pëlqimi i dhënë Kredidhënësit për të marrë raporte nga CCR do të jetë i zbatueshëm për çdo dhe të gjitha kërkesat që Klienti i ka bërë Kredidhënësit brenda vlefshmërisë së Kontratës Kuadër sipas rregullave operative, për mënyrën dhe procedurën , të përdorimit të të dhënave nga CCR a.
4.6 Përpara se Kredidhënësi të pranojë të japë një kredi, Klienti duhet të deklarojë nëse është apo jo një person i ekspozuar politikisht ose i lidhur me një person të ekspozuar politikisht (në tekstin e mëtejmë: PEP).
4.7 Kredidhënësi rezervon të drejtën që në diskrecion të plotë dhe për qëllime të justifikuara të kerkojë çdo informacion shtesë rreth Klientit për qëllime të zbatimit të Kontratës (p.sh rezidenca tatimore). Klienti pranon t’i jape Kredidhënësit çdo informacion si kërkuar nga Kredidhënësi.
4.8 Para nënshkrimit të Kontratës, Kredidhënësi do të vërë në dispozicion të Klientit të gjithë dokumentacionin parakontraktor për kredinë e kërkuar dhe kushtet e kredisë.

5. IDENTIFIKIMI I KLIENTIT DHE NJIHNI PARIMET E KLIENTIT TUAJ (KYC)
5.1 Klienti, ose në raste të jashtëzakonshme përfaqësuesi i tij, duhet të dorëzojë të dhënat dhe dokumentet e kërkuara nga Kredidhënësi për identifikimin e Klientit.
5.2 Klienti do të identifikohet në bazë të dokumenteve personale të identifikimit që janë në përputhje me legjislacionin dhe të pranuara nga Kredidhënësi (p.sh., një pasaportë, një letërnjoftim).
5.3 Klienti ose përfaqësuesi i tij mund të identifikohet nëpërmjet një mjeti komunikimi të pranuar nga Kredidhënësi ose nëpërmjet mjeteve të identifikimit dixhital.
5.4 Kredidhënësi do të supozojë se dokumentacioni dhe informacioni i paraqitur nga Klienti është autentik, i vlefshem dhe i saktë.
5.5 Kredidhënësi do të bëjë një kopje të dokumenteve të paraqitura nga Klienti dhe do ta ruajë atë, fizikisht dhe/ose elektronikisht, sipas rregullave të Politikës së Privatësisë.
5.6 Kredidhënësi do të zbatojë masat e vendosura në nivel vendor dhe ndërkombëtar për parandalimin e pastrimit të parave, financimit të terrorizmit dhe evazionit fiskal, si dhe masat e zbatimit të sanksioneve. Prandaj, Kredidhënësi duhet të ketë një pasqyrë të klientëve të tij dhe gjithashtu aktiviteteve (p.sh. aktivitetet ekonomike) dhe origjinën e aktiveve të klientëve (duke zbatuar parimin Njih klientin tënd). Bazuar në konsideratat e përmendura, Kredidhënësi ka të drejtën dhe detyrimin që:
5.6.1 të kontrollojë rregullisht informacionin e identifikimit të Klientit ose përfaqësuesit të Klientit dhe të marrë dokumente dhe të dhëna shtesë (duke përfshirë shtetësinë, vendbanimin tatimor, vendbanimin) nga Klienti gjatë gjithë vlefshmërisë së marrëdhënies kontraktuale me Klientin;
5.6.2 rregullisht dhe/ose sipas gjykimit të tij të kërkojë dokumente dhe të dhëna në lidhje me aktivitetet e Klientit, përfshirë të dhëna në lidhje me qëllimin dhe thelbin e transaksioneve dhe origjinën ligjore të aseteve të Klientit të përdorura në transaksione;
5.6.3 të monitorojë se si Klienti përdor shërbimet e Kredidhënësit dhe rezervon të drejtën të refuzojë të hyjë në marrëveshje të ardhshme me Klientin në rast se zbulohet ndonjë informacion negativ.
5.7 Gjatë zbatimit të masave për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit dhe masat sanksionuese, Kredidhënësi do të përdorë metoda të bazuara në rrezik dhe do të zgjedhë masën e përshtatshme të masave, nisur nga natyra e transaksioneve, si dhe nga vlerësimi në lidhje me masën e rrezikut që klienti, ose çdo person tjetër i lidhur me transaksionin, mund të angazhohet ose mund të fillojë pastrim parash, financim terrorizmi ose të shkelë sanksionin e vendosur.

6. VLERËSIMI I BESUESHMËRISË DHE TË PËRBALLUESHMËRISË
6.1 Kredidhënësi kryen Vlerësimin e Klientit bazuar në informacionin e disponueshëm, duke përfshirë informacionin e marrë nga Klienti dhe sipas gjykimit të tij, nëse është e nevojshme, pasi bën pyetje në bazat e të dhënave të jashtme që lidhen me vlerësimin e besueshmërisë dhe përballueshmërisë, në të cilat Kredidhënësi ka akses të ligjshëm.
6.2 Klienti është i detyruar t’i sigurojë Kredidhënësit kopjet e dokumenteve të kërkuara për Vlerësimin sipas nevojës nga Kredidhënësi, si p.sh.
6.2.1 një vërtetim punësimi; dhe/ose
6.2.2 një kopje e një raporti bankar; dhe/ose
6.2.3 një dokument për marrjen e pensionit, në rastin e një përfituesi pensioni etj.
6.3 Në rastin e një Aplikimi për Kontratë Barre Siguruese, Klienti është i detyruar t’i sigurojë Kredidhënësit një dokument të vlefshëm pronësie për objektin e pengut për sigurimin e kredisë.
6.4 Si pjesë e Vlerësimit, Kredidhënësi, sipas gjykimit të tij, mund, nëpërmjet punonjësve të tij, të zhvillojë një bisedë me klientin, gjatë së cilës mund të kërkojë dhe të marrë të dhëna ose dokumente shtesë. Të gjitha bisedat e tilla regjistrohen dhe ruhen sipas rregullave të Politikës së Privatësisë dhe do të përbëjnë një pjesë të dosjes së Klientit të mbajtur pranë Kredidhënësit.
6.5 Për qëllime të miratimit të Kredisë, në përputhje me Kushtet, Klienti deklaron se në ditën e kërkesës, ata:
6.5.1 nuk kanë detyrime si garantues dhe as detyrime të pashlyera ndaj shtetit, institucioneve financiare, punëdhënësve aktualë ose të mëparshëm, çdo personi fizik ose juridik ose detyrime për pagesë përpara kredisë për të cilën ata aplikojnë, përveç atyre për të cilat kanë njoftuar Kredidhënësin gjatë procesit të lidhjes së Kontratës;
6.5.2 ndaj tyre nuk është ngritur asnjë urdhërpagesë nga noteri ose padi dhe nuk dinë ndonjë arsye të arsyetuar objektivisht që mund të çojë në këtë;
6.5.3 nuk është i falimentuar, nuk merr pjesë në marrëveshje, zbatimi i të cilave do të ishte në kundërshtim me përmbushjen e detyrimeve nga Kontrata;
6.5.4 të gjitha të dhënat e dhëna në Aplikim, janë të plota dhe të sakta.
6.6 Nëse gjatë depozitimit të Aplikimit Klienti jep të dhëna të pasakta, në varësi të momentit të konstatimit të këtij fakti, Kredidhënësi rezervon të drejtën ose të refuzojë lidhjen e Kontratës dhe dhënien e Kredisë, ose të ndërpresë Kontratën (nëse e tillë është lidhur) dhe çdo marrëdhënie kontraktuale me Klientin, pa njoftim paraprak dhe të kërkojë shlyerjen e parakohshme të kredisë, së bashku me të gjitha tarifat, kostot dhe interesin e përllogaritur ose të tilla që do të grumbullohen deri në datën e përfundimit të Kontratës. Kredia deklarohet për pagesë të parakohshme me një deklaratë të njëanshme të Kredidhënësit, e cila mund të dërgohet nëpërmjet numrit të telefonit (me SMS) të specifikuar nga Klienti në Aplikim, personalisht, me adresën e deklaruar ose me e-mail.
6.7 Në rast se Kredidhënësi miraton Aplikimin, Klienti do të njoftohet në lidhje me të me e-mail dhe/ose numër telefoni (me SMS ose me telefon), personalisht në ambientet e biznesit ose në ambientet e biznesit të një ndërmjetësi kredie ose në mjedisin MyIute.
6.8 Kredidhënësi ka të drejtë t’i ofrojë Klientit kushte për lidhjen e një kontrate të ndryshme nga ato të kërkuara, duke përfshirë një periudhë më të shkurtër shlyerjeje kredie ose një shumë më të ulët kredie. Nëse Klienti pranon ofertën duke nënshkruar Kontratën, Kredidhënësi nuk kërkon që Klienti të paraqesë një Aplikim të ri.
6.9 Afati për miratimin e Aplikimit është 72 (shtatëdhjetë e dy) orë nga paraqitja e tij. Nëse Aplikimi nuk miratohet gjatë këtij afati, do të konsiderohet se nuk është miratuar.
6.10 Kredidhënësi rezervon të drejtën të refuzojë Aplikimin, pa shpjegim specifik, duke i dërguar një njoftim me shkrim Klientit, qoftë me e-mail, me SMS në numrin e telefonit të specifikuar, duke e shfaqur atë në mjedisin MyIute ose me refuzim të heshtur. Refuzim i heshtur i Aplikimit do të konsiderohen rastet kur Kredidhënësi nuk i dërgon Klientit njoftim për miratimin e Kredisë brenda afateve të parashikuara për shqyrtimin e Aplikimit.
6.11 Nëse është e aplikueshme, Tarifa e Angazhimit paguhet plotësisht në ditën e nënshkrimit të Kontratës së Kredisë Specifike dhe do të zbritet nga shuma e Kredisë. Nëse Klienti ka paguar një tarifë Angazhimit dhe po ushtron të drejtën e tij për t’u tërhequr nga Kredia, Klienti do ta kthejë shumen e Kredisë duke zbritur komisionin e Angazhimit.
6.12 Nëse është e aplikueshme, Tarifa e Komisionit duhet të paguhet në ditën e nënshkrimit të Kontratës së Kredisë Specifike, e rimbursuar nga Klienti me këstet mujore të duhura sipas planit të amortizimit, bashkëlidhur Kontratës së Kredisë Specifike. Shuma e Tarifës së Komisionit është e specifikuar në Kontratën e Kredisë Specifike. Për të shmangur dyshimet, Tarifa e Komisionit paguhet plotësisht edhe në rast të një shlyerjeje të parakohshme të Kredisë ose përfundimit të parakohshëm të Kontratës për çdo arsye që rrjedh nga Klienti.

7. LIDHJA E KONTRATËS
7.1. Çdo Kontratë konsiderohet e lidhur dhe hyn në fuqi që nga momenti kur Klienti nënshkruan Kontratën fizikisht ose elektronikisht.
7.2. Çdo Kontratë dhe çdo kërkesë mund të nënshkruhet fizikisht në ambientet e biznesit të Kredidhënësit ose në ambientet e biznesit të një ndërmjetësi kredie. Nënshkrimi elektronik mund të kryhet në MyIute ose në një mjedis tjetër online. Palët bien dakord dhe pranojnë se të gjitha deklaratat në lidhje me Aplikimin, lidhjen, zbatimin dhe përfundimin e Kontratës, të nënshkruara me një nënshkrim elektronik të thjeshtë ose të avancuar do të jenë të barasvlershme me një nënshkrim të nënshkruar me dorë.
7.3. Për nënshkrimin elektronik në mjedisin MyIute, do të përdoret certifikata elektronike e Klientit e ruajtur në pajisjen (telefonin) e Klientit. Duke shtypur butonin “Nënshkruaj”, një aplikacion do të kërkojë biometrike (gjurmë gishtash ose ID të fytyrës) ose nëse kjo është e aktivizuar, atëherë në rastin e një iPhone do të kërkojë PIN-in e telefonit të Klientit. Informacioni biometrik do të përdoret për të marrë një rezultat verifikimi nga ruajtja e sigurt e telefonit (d.m.th., Secure Enclave për iPhone) dhe duke përdorur certifikatën MyIute të ruajtur atje, nënshkrimi për dokumentin PDF do të krijohet dhe do të dërgohet në serverët e Kredidhënësit, ku do të shtohet në skedarin PDF. Asnjë informacion biometrik nuk do të dërgohet në serverët e Kredidhënësit. Për më tepër, nuk është e mundur të ndryshohet informacioni biometrik nga ai nënshkrim. Nëse biometria nuk është e konfiguruar dhe në rastin e një iPhone nuk është konfiguruar as PIN-i i telefonit, atëherë Kontrata ose kërkesa do të nënshkruhet në mënyrë elektronike, duke përdorur numrin e telefonit të deklaruar të Klientit, ku Kredidhënësi do të dërgojë një mesazh unik një herë- kodin e fjalëkalimit (OTP), të cilin Klienti duhet ta fusë brenda 3 minutave në nënfaqen që i shfaqet. Nëse kodi OTP i futur përputhet me atë të dërguar nga Kredidhënësi, Kontrata ose kërkesa konsiderohet e nënshkruar.
7.4. Për nënshkrimin elektronik jashtë mjedisit MyIute, Kredidhënësi do të dërgojë një lidhje unike në e-mailin e Klientit dhe duke hapur lidhjen një OTP do të dërgohet në numrin e telefonit të deklaruar të Klientit, të cilin Klienti duhet ta fusë brenda 3 minuta në nënfaqen e shfaqur atij. Nëse kodi OTP i futur përputhet me atë të dërguar nga Kredidhënësi, Kontrata ose Kërkesa konsiderohet e nënshkruar.
7.5. Kontrata e siguruar konsiderohet e nënshkruar dhe e lidhur që nga momenti kur Klienti nënshkruan personalisht Kontratën dhe anekset e Kontratës dhe do të informohet për të gjitha të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin prej saj. Kontrata e Siguruar hyn në fuqi pasi Klienti nënshkruan Kontratën me Kredidhënësin dhe pengu regjistrohet në Regjistrin Qendror të Pengjeve të Republikës së Shqipërisë.
7.6. Çdo shumë e miratuar dhe disbursuar nga Kredidhënësi për Klientin konsiderohet si një kredi e miratuar nga Kredidhënësi sipas kushteve të Kontratës.

8. DISBURSIMI I KREDISË
8.1. Kredidhënësi do t’i disbursojë Klientit kredinë plotësisht eskluzivisht në Llogarinë e Pagesës IutePay të Klientit. Nëse Klienti ka më shumë se një llogari në IutePay, disbursimi i Kredisë do të bëhet në Llogarinë e Pagesës IutePay të Klientit të zgjedhur nga ky i fundit.
8.2. .. Klienti është në dijeni dhe pranon që tërheqja e fondeve nga Llogaria e Pagesës IutePay mund të jetë subjekt i komisioneve të vendosura nga IutePay.
8.2.1. Në rast se Kontrata lidhet nëpërmjet një Ndërmjetësi Kredie me qëllim blerjen e mallrave ose shërbimeve të Ndërmjetësit të Kredisë Kredidhënësi do të disbursojë shumën e Kredisë në Llogarinë e Pagesës IutePay dhe bazuar në transaksionin e iniciuar shuma e Kredisë transferohet menjëherë në llogarinë e pagesës te Ndërmjetësit të Kredisë ose në rast se Ndërmjetësi i Kredisë nuk ka një llogari pagese në IutePay, shumat e Kredisë do të transferohen në llogarinë e pagesës se Kredidhënësit, i cili do të transferoj shumat e Kredisë ne llogarinë bankare të Ndërmjetësit të Kredisë. Kredidhënësi nuk mban përgjegjësi ndaj Klientit në rast të ndonjë problemi teknik me mallin e blerë ose shërbimin e marrë nëpërmjet financimit nga Kredidhënësi, marrëdhënia ndërmjet Ndërmjetësit të Kredisë dhe Klientit është rreptësisht dypalëshe.
8.3. Nëse Klienti i ka dhënë Kredidhënësit informacion material të rremë ose rrethanat që përbëjnë bazën për dhënien e kredisë kanë ndryshuar (përfshirë gjendja financiare e Klientit është përkeqësuar, me paraqitjen e barrëve të sendit të ngarkuar me kolateral, të cilat nuk diheshin nga Kredidhënësi), Kredidhënësi ka të drejtë të refuzojë disbursimin e Kredisë ose të një pjese të saj në bazë të Kontratës.

9. INTERESI, KOMISIONET, TARIFA DHE NEI
9.1. Kredidhënësi ka të drejtën për interes dhe/ose tarifa të tjera siç është rënë dakord në Kontratën e Kredisë Specifike.
9.2. Klienti do t’i paguajë Kredidhënësit interes mbi shumën e mbetur të kredisë bazuar në normën e interesit të përcaktuar në Kontratën e Kredisë Specifike brenda afateve dhe shumave të përcaktuara në Planin e Amortizimit. Me nënshkrimin e Kontratës, Klienti pranon që interesi i kredisë do të jetë i zbatueshëm dhe llogaritur që nga momenti i nënshkrimit të Kontratës së Kredisë Specifike përkatëse.
9.3. Interesi llogaritet çdo muaj me metodën e interesit të thjeshtë për shumën e mbetur të kredisë, duke marrë parasysh se viti ka 360 ditë dhe muaji 30 ditë.
9.4. Komisioni i Procesimitështë një komision i aplikuar nga Kredidhënësi dhe përfaqëson kostot që lidhen me miratimin dhe disbursimin e kredisë, të rënë dakord dhe të pagueshme sipas dispozitave të Kontratës së Kredisë Specifike. Tarifa e Komisionit paguhet plotësisht me lidhjen e Kontratës së Kredisë Specifike, megjithatë Palët bien dakord që komisioni të paguhet së bashku me këstet mujore të kredisë, të ndarë në pjesë të barabarta.
9.5. Komisioni i Angazhimit është një komision i aplikuar nga Kredidhënësi dhe përfaqëson kostot e bëra nga Kredidhënësi në zhvillimin dhe mirëmbajtjen e zgjidhjeve teknike, të cilat i mundësojnë Klientit të paraqesë aplikime për kredi dhe të kalojë një përpunim të shpejtë dhe të përshtatshëm të aplikimit. Komisioni i Angazhimit do të paguhet në ditën e nënshkrimit të Kontratës së Kredisë Specifike menjëherë pasi Kredia të jetë disbursuar në Llogarinë e Pagesës IutePay të Klientit nëpërmjet Debitimit Direkt..
9.6. Kostoja totale e Kredisë do të jetë të gjitha kostot, duke përfshirë interesin, Tarifën e Komisionit dhe të gjitha llojet e tjera të tarifave dhe komisioneve, të cilat Klienti është i detyruar të paguajë në lidhje me Kontratën e Kredisë Specifike dhe të cilat janë ose duhet të jenë të njohura për Kredidhënësi, duke përfshirë tarifat për shërbimet shtesë të detyrueshme në lidhje me Kontratën e Kredisë Specifike, dhe në veçanti primet e sigurimit në rastet kur lidhja e kontratës së shërbimit është kusht i detyrueshëm për marrjen e Kredisë, ose në rastet kur dhënia e kredisë është një rezultat i zbatimit të termave dhe kushteve tregtare. Kostoja totale e Kredisë nuk përfshin tarifat noteriale ose tarifat shtetërore. Norma fillestare e përqindjes vjetore shpreh kostot totale të kredisë për Klientin, aktuale ose të ardhshme, (përfshirë interesin, kostot e tjera direkte ose indirekte, tarifat e komisionit ose tarifat e çdo lloji) që rrjedhin nga përdorimi i kredisë dhe është shprehur si përqindje vjetore e kredisë (NEI). Llogaritja e normës fillestare të përqindjes vjetore bazohet në termat dhe kushtet e Kontratës së vlefshme në momentin e lidhjes së Kontratës së Kredisë Specifike ose ndryshimit të saj (përfshirë normën e interesit të vlefshme në atë kohë). Pas llogaritjes së kostos totale të kredisë dhe normës fillestare të përqindjes vjetore, supozohet se kredia është marrë në përdorim pa vonesë dhe plotësisht nga Klienti, Kontrata mbetet në fuqi deri në datën përfundimtare të shlyerjes së shumës së Kredisë të rënë dakord në Kontratën e Kredisë Specifike dhe palët do të përmbushin siç duhet detyrimet që dalin nga kontrata. Një shembull i llogaritjes së NEI që korrespondon me rregullat e përcaktuara nga Banka e Shqipërisë të rregullores nr. 59 “Mbi transparencën në shërbimet dhe produktet financiare dhe bankare” parashikohet në Kontratën e Kredisë Specifike.
9.7. Norma maksimale e përqindjes vjetore e një kredie (NEI maksimale) është kostoja totale maksimale e një kredie e llogaritur si një mesatare e normës efektive të interesit të aplikuar nga Kredidhënësi sipas llojit të kredisë konsumatore, duke marrë në konsideratë/shtuar gjithashtu një të tretën në të sipas dispozitave të rregullores së ndryshuar të Bankës së Shqipërisë “Për kredinë konsumatore dhe hipotekore”. Kjo normë do të përcaktohet nga Banka e Shqipërisë në fund të çdo semestri për semestrin e ardhshëm dhe do të publikohet në faqen zyrtare të internetit.

10. PLANI I AMORTIZIMIT
10.1. Gjatë vlefshmërisë së Kontratës Kredidhënësi do t’i vërë në dispozicion Klientit Planin e Amortizimit pa pagesë.
10.2. Plani i Amortizimit përmban të dhëna për detyrimet mujore të pagueshme të kredisë dhe maturimin e tyre dhe kushtet që lidhen me pagesën e këtyre shumave, një pasqyrë të çdo pagese me të dhëna për shumën e huasë, interesin, komisionet, tarifat dhe nëse është e aplikueshme kosto shtesë të tjera të detyrueshme.
10.3. Klienti mund të shikojë Planin e Amortizimit në platformën MyIute, por me kërkesë të Klientit, Kredidhënësi do t’i dorëzojë Klientit Planin e Amortizimit me postë ose e-mail.
10.4. Për lehtësinë e Klientit, Kredidhënësi do të rrumbullakos këstet, të përcaktuara në Planin e Amortizimit, pasi barazimi do të kryhet me detyrimin e fundit të shlyerjes.

11. SHLYERJA E KREDISË
11.1. Klienti do të shlyejë Kredinë sipas termave dhe kushteve të parashikuara këtu dhe në përputhje me shumat e përcaktuara në Planin e Amortizimit.
11.2. Klienti do të shlyejë Kredinë eskluzivisht nëpërmjet Llogarisë së Pagesës IutePay të Klientit.
11.3. Me nënshkrimin e Marrëveshjes, Klienti është në dijeni dhe shprehimisht i jep të drejtën Kredidhënesit të vijojë me nje Debitim Direkt automatik nga Llogaria e Pagesës IutePay të Klientit për shlyerjen e te gjitha detyrimeve të bera të pagueshme. Klienti duhet të bëjë të mundur që në Llogarinë e Pagesës IutePay të Klientit të ketë fonde të mjaftueshme për të realizuar ripagimin e detyrimeve në kohën e duhur.
11.4. Klienti do të paguajë me shpenzimet e tij të gjitha kostot që mund të shkaktohen në lidhje me zbatimin e Kontratës.
11.5. Klienti pranon se nëse klienti ka më shumë se një Kredi të papaguar ose detyrime të tjera ndaj Kredidhënësit, shlyerja e këtyre pagesave do të bëhet sipas gjykimit të Kredidhënësit.
11.6. Në rast se Klienti ka më shumë se një kredi të papaguar me Kredidhënësin shpërndarja e fondeve të marra nga Klienti do të bëhet midis shumave së pari të detyrimit dhe së dyti në maturim, në rendin e mëposhtëm:
11.6.1. shpenzimet e mbledhjes gjyqësore dhe jashtëgjyqësore, shpenzimet për letra rikujtuese, dërgimi i mesazheve;
11.6.2. tarifat e pezullimit (nëse ka);
11.6.3. kamatëvonesa të përllogaritura ose gjoba të vonuara;
11.6.4. komisionet dhe tarifat;
11.6.5. interesi;
11.6.6. Shuma e Kredisë.
11.7. Të gjitha shumat e ripaguara konsiderohen të vlefshme nga momenti që shumat e identifikuara janë berë të disponueshme në Llogarinë e Pagesës të hapur në IutePay. Nëse Kredimarrësi ka përfituar ndonjë pagesë nga Klienti nëpërmjet kanaleve të tjera përveç Llogarisë së Pagesës IutePay të Klientit, përfituesi i fondeve duhet të jetë i identifikueshëm për të konsideruar fondet si të marra nga Kredidhënësi dhe fondet do të transferohen në Llogarinë e Pagesës IutePay . Nëse në Llogarinë e Pagesës IutePay të Klientit ka fonde të pamjaftueshme për ripagimin e detyrimeve të kërkueshme nga Kredidhënësi ndaj Klientit, ky i fundit do të mbajë përgjegjësi për të gjitha pasojat e një pagese në vonesë. . Nëse fondet e pranuara nga Klienti nuk janë të mjaftueshme të shlyejnë të gjitha detyrimet e bëra të kërkueshme, shpenzimet e lidhura me detyrimet e pa përmbushura apo të pa përmbushura brenda afatit janë të pagueshme të parat në përputhje me pikat 11.5 dhe 11.6.

12. SHLYERJA E PARAKOHSHME
12.1. Klienti ka të drejtë të shlyejë kredinë plotësisht ose një pjesë të saj para kohe, duke bërë një kërkesë për shlyerje të parakohshme te Kredidhënësi duke përdorur Mjete të Riprodhueshme të Komunikimit.
12.2. Në rast të shlyerjes së plotë të parakohshme të Kredisë, Klienti është i detyruar të paguajë duke bërë të mundur që në Llogarinë e Pagesës IutePay të Klientit të gjenden fonde për të shlyer shumën e papaguar të kredisë, komisionin e mbetur dhe interesat e grumbulluara dhe tarifat e tjera deri në ditën e shlyerjes së parakohshme.
12.3. Në rast të shlyerjes së parakohshme të Kredisë, Kredidhënësi ka të drejtën e kompensimit për çdo kosto që lidhet drejtpërdrejt me shlyerjen e parakohshme në masën 1 për qind të Kredisë së parapaguar, kur periudha e mbetur e Kontratës së Kredisë Specifike është më e gjatë se një vit dhe në masën 0.5 për qind të Kredisë së parapaguar kur periudha e mbetur e Kontratës së Kredisë Specifike është më pak se një vit. Në rast se Kredidhënësi ka pësuar një humbje nga shlyerja e parakohshme e Kredisë që tejkalon shumën e dëmshpërblimit të specifikuar, Kredidhënësi mund të kërkojë një dëmshpërblim më të madh në përputhje me kërkesat ligjore. Klienti nuk ka borxh kompensim për shlyerjen e parakohshme të Kredisë kur ajo ndërpritet në bazë të një të drejte tërheqjeje të ushtruar siç duhet.
12.4. Klienti do t’i paguajë Kredidhënësit tarifën për shlyerjen e parakohshme në ditën e shlyerjes së parakohshme të Kredisë ose të një pjese të saj në rast të një pagese të parakohshme të pjesshme.
12.5. Nëse Klienti ka kërkuar të shlyejë kredinë para kohe dhe nuk e ka shlyer kredinë në shumën e plotë, ose një pjesë të kredisë, siç kërkohet nga Klienti, brenda afateve të përcaktuara nga Kredidhënësi, do të konsiderohet se Klienti ka hequr dorë nga kërkesa për shlyerje të parakohshme.
12.6. Shlyerja e parakohshme e Kredisë mund të kryhet gjithashtu duke miratuar një Kontratë të re Kredie Specifike për Klientin nga Kredidhënësi (“Kredi Rifinancuese”). Kredia e Rifinancimit mund të miratohet vetëm në rast të shlyerjes së plotë (jo të pjesshme) të detyrimeve ekzistuese të Klientit. Kredidhënësi nuk është i detyruar të miratojë kërkesën për kredi rifinancuese.

13. E DREJTA E TËRHEQJES
13.1. Klienti ka të drejtë, pa paguar dëmshpërblim ose gjobë dhe pa dhënë arsye, të tërhiqet nga Kontrata e Kredisë Specifike brenda 14 ditëve nga data e nënshkrimit të Kontratës së Kredisë Specifike ose nga data në të cilën Klienti merr informacionin për të drejtën e tij për tu tërhequr.
13.2. E drejta e tërheqjes nga Kontrata e Kredisë Specifike do të konsiderohet e ushtruar me kusht që Klienti t’i dërgojë Kredidhënësit një njoftim me mjete të riprodhueshme të komunikimit përpara skadimit të afatit dhe Kredimarësi ka marrë pagesën e plotë të Kredisë sipas pikës 13.3. Nëse Klienti bën shlyerjen e plotë të Kredisë brenda periudhës 14-ditore të tërheqjes dhe nuk e njofton Kredidhënësin për qëllimin e tërheqjes, shlyerja do të konsiderohet si mbipagesë sipas pikës 13.1 të kësaj Kontrate kuadër.
13.3. Në rast se Klienti ushtron të drejtën e tij për t’u tërhequr nga Kontrata e Kredisë Specifike, ai do t’i kthejë Kredidhënësit shumën e Kredisë dhe do të paguajë interesin e përllogaritur për periudhën nga data e nënshkrimit të Kontratës së Kredisë Specifike deri në datën e shlyerjes së Shumës së Kredisë dhe interesit të përllogaritur, pa vonesa të panevojshme dhe jo më vonë se brenda periudhës 14-ditore të tërheqjes. Interesi llogaritet në bazë të normës së interesit në ditë siç është rënë dakord në Kontratën e Kredisë Specifike. Nesë Klienti ka paguar Tarifën e Angazhimit shuma përkatëse do të zbritet nga shuma e pagueshme.
13.4. Nëse Klienti nuk ka fonde të mjaftueshme në Llogarinë e Pagesës IutePay të Klientit, përgjatë periudhës 14 ditore të tërheqjes duke filluar nga nënshkrimi i Kontratës së Kredisë Specifike, e cila do të lejojë Kredidhënësin të kërkojë kundrejt Klientit të gjitha detyrimet atëherë do të konsiderohet që klienti nuk është tërhequr nga Kontrata e Kredisë Specifike dhe Kontrata vazhdon vlefshmërinë e saj, sipas kushteve në të cilat është lidhur, duke përfshirë aplikimin e Planit të Amortizimit, një shtojcë e Kontratës së Kredisë Specifike, me të gjitha pasojat e çdo vonese të Klientit.

14. PEZULLIMI I NJË KËSTI MUJOR
14.1. Klienti ka të drejtë të kërkojë pezullimin e detyrimit mujor përkatës të një kredie, me ç’rast Klienti është i detyruar të paguajë një tarifë pezullimi. Tarifa e Pezullimit është një shumë e vetme monetare e pakthyeshme dhe e pakonvertueshme, shuma e të cilës publikohet në Tarifë, e paguar nga Klienti për:
14.1.1. bie dakord për vonesën e shlyerjes mujore të këstit;
14.1.2. shmang renditjen si debitor në listën e debitorëve të qeverisë, si p.sh. Regjistri i Kredive ose ekuivalenei;
14.1.3. ndalon llogaritjen e penaliteteve;
14.1.4. ndalon aktivitetet e grumbullimit të cilat do të rrisnin detyrimet totale të Klientit.
14.2. Klienti pranon se në rast të mos shlyerjes qoftë edhe të pjesshme të detyrimeve të papaguara, përfshirë tarifën e pezullimit, brenda afatit të rënë dakord, Kredidhënësi ka të drejtë të llogarisë në mënyrë retroaktive interesin e vonesës së pagesës nga data e skadimit të detyrimeve mujore. Për të shmangur dyshimin, Tarifa e Pezullimit nuk do të rimbursohet dhe as nuk do të konvertohet si pagesë e detyrimit(ve) mujore, interesit, komisionit apo ndonjë tarife tjetër që detyrohet nga Klienti.

15. PASOJAT E PAGESËS SË VONË
15.1. Nëse Klienti nuk i përmbush plotësisht dhe në kohë detyrimet e tij sipas Kontratës, Kredidhënësi ka të drejtat e mëposhtme:
15.1.1. Për të llogaritur interesin e vonesës për vonesën e detyrimeve nga data e skadimit të tyre deri në shlyerjen e detyrimeve. Norma e interesit të vonesës llogaritet në përputhje me Kodin Civil dhe në masën e lejuar nga Banka e Shqipërisë. Interesi i aplikueshëm i pagesës së vonuar publikohet në Tarifë. Në datën e lidhjes së kësaj Kontrate Kuadër, interesi i vonesës është 1.5% (një pikë pesë për qind) në ditë e llogaritur mbi shumën e kredisë plus interesin e çdo detyrimi mujor me vonesë duke filluar nga dita pas datës kur detyrimi ka hyrë në afat. Interesat e pagesës së vonë të cilat paguhen nga Klienti, nuk kalojnë në asnjë rast më shumë se 30% të shumës së kredisë së paguar plus interesin.
15.1.2. Për të llogaritur dhe paguar një tarifë administrative për njoftimet e detyrimeve të vonuara të dërguara me SMS nga dita e dytë e vonuar dhe tarifë administrative për njoftimet me shkrim të dërguara si më poshtë: paralajmërimi i parë me shkrim, paralajmërimi i dytë me shkrim, paralajmërimi me shkrim para përfundimit të Kontratës dhe njoftimin me shkrim për zgjidhjen e Kontratës, ndërsa kjo e fundit dënohet me ndërprerje. Tarifa (at) do të llogaritet sipas Tarifës së vlefshme në ditën e njoftimit.
15.1.3. Për të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme në përputhje me ligjet në fuqi, duke përfshirë përfundimin e Kontratës dhe çdo Kontrate tjetër të lidhur ndërmjet Palëve dhe për të kryer të gjitha aktivitetet e nevojshme për mbledhjen e kërkesave të saj përpara të gjitha autoriteteve dhe institucioneve kompetente, duke përfshirë por pa u kufizuar në gjykata, noterë, përmbarues dhe të tjerë.
15.1.4. Për të dorëzuar në Regjistrin e Kredive informacionin mbi detyrimet e Klientit, të cilat mund të ndikojnë në besueshmërinë e klientit në të ardhmen. Të dhënat për Klientin dorëzohen në Regjistrin e Kredive në bazë të akteve nënligjore të Bankës së Shqipërisë.

16. PËRFUNDIMI I MARRËVESHJES
16.1. Në rast se Klienti ka ndonjë vonesë në pagesën e ndonjë prej detyrimeve të tij sipas një Kontrate Kredie Specifike për më shumë se 50 (pesëdhjetë) ditë, Kredidhënësi do të ketë të drejtë të ndërpresë Kontratën dhe/ose çdo Kontratë Kredie Specifike në fuqi dhe të kërkojë nga Klienti që të shlyejë menjëherë kredinë(et) e papaguara, interesin(et), komisionin(et), tarifat, interesat e vonuara të gjobës, penalitetet dhe pretendimet e tjera që rrjedhin nga Kontrata dhe/ose ndonjë Kontratë Kredie Specifike brenda 3 (tre) ditëve të punës nga marrja e një njoftimi përkatës nga Kredidhënësi nëse:
16.1.1. është bërë e qartë se Klienti i ka dhënë Kredidhënësit informacione të rreme materiale në aplikimin për kredi ose dokumente të tjera të paraqitura tek Kredidhënësi (përfshirë njoftimet, vërtetimet);
16.1.2. Klienti nuk i kryen siç duhet detyrimet e pagesës që rrjedhin nga Kontrata;
16.1.3. Klienti nuk përmbush siç duhet asnjë nga detyrimet që rrjedhin nga Kontrata;
16.1.4. Klienti zgjidh dhe përfundon kontratën e parasë elektronike me IutePay;
16.1.5. në rastin e një kredie të siguruar, vlera e tregut e sendit të ngarkuar me kolateral zvogëlohet në atë mënyrë që vlera e sendit të ngarkuar me kolateral të mos jetë e mjaftueshme për të përmbushur kërkesat e Kredidhënësit që rrjedhin nga Kontrata ose pavlefshmëria e kolateralit shfaqet, dhe Kredidhënësi dhe Klienti nuk arrijnë në një marrëveshje për krijimin e një kolaterali shtesë;
16.1.6. ndodhin ngjarje që rrezikojnë zbatimin e duhur të Kontratës nga Klienti.
16.2. Klienti ka të drejtë të ndërpresë Kontratën Kuadër dhe çdo dhe të gjitha Kontratat e Kredisë Specifike në çdo kohë duke i paraqitur Kredidhënësit një njoftim me mjete të komunikimit të riprodhueshëm për këtë qëllim, të paktën 3 (tre) ditë përpara përfundimit të synuar. Përfundimi i çdo kontrate kredie specifike dhe/ kontratë së parasë elektronike me IutePay do të konsiderohet si një shlyerje e parakohshme siç përshkruhet më sipër dhe mund t’i nënshtrohet një tarife shlyerjeje të parakohshme. Me përfundimin e kësaj Kontrate Kuadër, Klienti pranon dhe pajtohet që ata po ashtu po ndërpresin çdo ose të gjitha Kontratat e Kredisë Specifike, të cilat do të paguhen nga data e përfundimit.
16.3. Në rast të përfundimit nga secila Palë, Kontrata (t) e Kredisë Specifike së bashku me të gjitha komisionet, tarifat dhe interesin e akumuluar deri në datën e shlyerjes aktuale duhet të paguhen menjëherë. Shuma përfundimtare që do të paguhet nga Klienti për shkak të përfundimit nga Kredidhënësi sipas Kontratës do të deklarohet nga Kredidhënësi me Mjete Komunikimi të Riprodhueshme.

17. DISPOZITA PËRFUNDIMTARE
17.1. Kontrata është një akt për dhënien e kredisë nga institucionet financiare jobanka dhe si e tillë përbën një titull ekzekutiv të detyrueshëm për Klientin.
17.2. Në rast të një konflikti ndërmjet Kontratës Kuadër dhe çdo Kontrate Kredie Specifike, do të zbatohen dispozitat e Kontratës së Kredisë Specifike.
17.3. Klienti është në dijeni dhe pranon se Kredidhënësi ka të drejtë të transferojë dhe/ose caktojë të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga çdo Kontratë Kredie Specifike, si dhe të lërë peng të arkëtueshmet e kredisë nga Kontrata (t) e Kredisë Specifike te një palë e tretë.
17.4. Klienti nuk mund t’i transferojë të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga Kontrata ose ndonjë Kontratë Kredie Specifike te një palë e tretë pa marrë një pëlqim paraprak me shkrim nga Kredidhënësi.
17.5. Palët bien dakord t’i dërgojnë njoftime njëra-tjetrës me mjete të komunikimit të riprodhueshëm duke përdorur adresat më të fundit të deklaruara për Palën tjetër. Palët bien dakord të informojnë Palën tjetër për çdo ndryshim material që mund të ketë efekt në Kontratë. Çdo njoftim do të konsiderohet se hyn në fuqi që nga momenti i dorëzimit të tij aktual: (a) me dorëzimin në dorë palës tjetër; (b) me dorëzimin e njoftimit në adresën e emailit/numrin e telefonit të Palës tjetër; (c) ditën e dytë pas dërgimit me shërbim postar të regjistruar ose të certifikuar, (d) ditën e njoftimit në llogarinë individuale “MyIute” në ueb (e) në ditën e njoftimit në kohë reale në platformën “MyIute”, të cilat janë bërë nga Mjetet e Komunikimit të Riprodhueshëm.
17.6. Klienti garanton që Klienti ka marrë pëlqimin për përpunimin e të dhënave të një personi të tretë të cilin Klienti e ka deklaruar si kontakt alternativ.
17.7. Klienti dhe Kredidhënësi do të përpiqen t’i zgjidhin të gjitha mosmarrëveshjet me pajtim, zgjidhje, ndërmjetësim ose mjete të tjera paqësore, përndryshe do të vendosë gjykata kompetente.
17.8. Kontrata do të rregullohet nga ligjet materiale të Republikës së Shqipërisë. Çdo veprim, padi ose procedim, duke përfshirë çdo masë të përkohshme mbrojtjeje ose lehtësim paraprak, që rrjedh nga ose në lidhje me Kontratën do të ngrihet ekskluzivisht dhe zgjidhet përfundimisht nga Gjykata e Rrethit Tiranë.
17.9. Asnjë heqje dorë nga ose në emër të Kredidhënësit nga ndonjë prej të drejtave të tij sipas Kontratës nuk do ta lirojë Klientin nga përmbushja e plotë e detyrimeve të përcaktuara në Kontratë, me përjashtim të masës kur kjo heqje dorë e qartë është bërë me shkrim nga Kredidhënësi.
17.10. Çdo lehtësim, përmbushje ose vonesë nga Kredidhënësi në ushtrimin, ose çdo dështim i Kredidhënësit për të ushtruar, çdo të drejtë sipas Kontratës ose ligjit në fuqi nuk do të interpretohet si heqje dorë nga kjo e drejtë dhe nuk do të ndikojë në aftësinë e Kredidhënësit më pas për ta ushtruar këtë të drejtë ose për të ndjekur ndonjë mjet juridik, derisa kjo të parashkruhet sipas ligjit.
17.11. Nëse ndonjë dispozitë e Kontratës konsiderohet e paligjshme, e pavlefshme ose e pazbatueshme, tërësisht ose pjesërisht, ligjshmëria, vlefshmëria dhe zbatueshmëria e dispozitave të mbetura të Kontratës nuk do të ndikohen ose dëmtohen në asnjë mënyrë prej saj, dhe dispozita e prekur do të konsiderohet se është zëvendësuar automatikisht nga një dispozitë tjetër e zbatueshme, e vlefshme dhe ligjore që ka të njëjtin efekt ose efekt sa më të ngjashëm të mundshëm, të dispozitës së prekur, ose nëse kjo nuk është e mundur, të qëllimit origjinal të Palëve me hyrjen në Kontratë.

IuteCredit Albania Sh.a.