044 50 50 60 E HËNË – E DIEL 8:00 - 20:30

IuteCredit Albania

Kushtet për të aplikuar

Mosha nga 18 – 70 vjeç 
I punësuar
Shtetësi Shqiptare 
Dokument identifikimi Letërnjoftim ose Pasaportë e vlefshme. 
Historik i mirë kreditimi. 

Norma e Interesit

Norma efektive e interesit (NEI) është totali i kostos së kredise për klientin e shprehur si përqindje vjetore e vlerës së kredisë së dhënë. Kostoja totale e kredisë për klientin është totali i të gjitha shpenzimeve ku përfshihen interesat, komisionet dhe çdo lloj tjetër shpenzimi që klienti paguan për kredinë sipas kushteve të marrëveshjes së kredisë (shpenzimet për shërbimet ndihmesë për marrëveshjen e kredisë, në veçanti primet e sigurimit, perfshihen nëse shërbimi është i detyrueshëm për të përfituar kredinë ose normën e interesit të aplikuar) 

Kredia Basic – Kredi per kliente per here te pare; Shuma:  5’000 Leke – 100’000 Leke; Norma e interest: 0%-17%; Afati deri: 12 muaj

Kredia FFF – Kredi per kliente per here te pare cash. Shuma 30’000 Leke; Norma e interesit 0%, afati 1 muaj

Kredia Basic Dealer – Kredi per kliente per here te pare dhe egzistues nga partneret; Shuma:  5’000 Leke – 140’000 Leke; Norma e interest: 0%-15%; Afati deri: 24 muaj

Kredia Fidel – Kredi per kliente perseristes (egzistues); Shuma: 5’000 Leke – 200’000 Leke; Norma e interest: 0%-16%; Afati deri: 18 muaj

Kredia Fidel XL – Kredi per kliente perseristes (egzistues); Shuma: 5’000 Leke – 250’000 Leke; Norma e interest: 15%; Afati deri: 24 muaj

Kredia Fidel XL Extra – Kredi per kliente perserites (egzistues); Shuma 130’000 Leke – 300’000 Leke; Norma e interesit: 14%; Afati 13-36 muaj

Kredia Comfort0 Kredi per kliente perserites. Sshuma: 5000, 10 000, 20 000. Norma e Interesit 0%, afati 1-2 muaj

Kredia Dealer – Kredi per blerje produktesh ne pika te autorizuara; Shuma: 5’000 Leke – 400’000 Leke; Norma e interest: 16%; Afati deri: 36 muaj

Kredia Fidel Dealer – Kredi Cash per kliente egzistues Dealer; Shuma: 5’000 Leke – 200’000 Leke; Norma e interest: 0%- 16%; Afati deri: 18 muaj

Kredia FFF Dealer – Kredi per kliente per here te pare per blerje produkti; Shuma: 5’000 – 30’000 Leke; Norma e interest: 0%; Afati: 2 muaj

Kredia per Makine – Shuma 50’000 -700′ 000 Norma e interesit: 16.9%, afati 60 muaj

Komisione të proçedimit të kredisë

Komisioni i proçesimit të kredisë është komisioni i cili aplikohet për shërbimin e marrjes, informimit, proçesimit të aplikimit, aprovimit si dhe disbursimin e kredisë. Për produkte të ndryshme ofrohen komisionet e mëposhtme të procesimit:

Kredia Basic – Kredi per kliente per here te pare; Komisioni: 5.9% – 32.0%

Kredia FFF– kredi per kliente per here te pare: Komisioni 0%

Kredia Basic Dealer– Kredi per kliente per here te pare; Komisioni: 6.2% – 21.1%

Kredia Fidel – Kredi per kliente perseristes (egzistues); Komisioni: 5.9% – 28%

Kredia Fidel XL – Kredi per kliente perseristes (egzistues); Komisioni: 5.9% – 31.8%

Kredia Fidel XL Extra– Kredi per kliente perserites (egzistues); Komisioni: 15.% -30%

Kredia Dealer – Kredi per blerje produktesh ne pika te autorizuara; Komisioni: 8.6% -30%

Kredia Fidel Dealer – Kredi Cash per klientet qe kane nje produkt te marre me kredi ne pikat e autorizuara -per klient perserites; Komisioni: 5.9% – 25%

Kredia Comfort – Kredi per kliente egzistues. Komisioni 8.8%-13.2%

Kredi per Makina – Komisioni 3%-16%

Kredia FFF Dealer – Kredi per blerje produktesh ne pika te autorizuara; Komisioni: 0%

Lëvrimi i kredisë

Lëvrimi i kredisë së klientit do të kryhet në monedhën LEK një nga pikat e autorizuara partnere të IuteCredit. Këta partnerë janë: POSTA SHQIPTARE, UNIONNET-WESTERN UNION, EASYPAY, RAEAFS, ABIA EXCHANGE ose në llogarinë bankare të deklaruar nga Klienti 

Shlyerja e kredisë

Shlyerja e kredisë nga Klienti do të kryhet në perputhje me planin e pagesës që klienti do të dakortesoj në momentin e nënshkrimit te kontratës së Kredise. 

Shlyerje përpara përfundimit të afatit të kredisë

Nese klienti e mbyll kredine perpara kohe, falet 100 % i interesit te mbetur per muajt pasardhes nderkohe qe komisioni i procesimit do te shlyhet sipas kushteve te rena dakort. Ne rast te shlyerjes perpara perfundimit te afatit te kredise komisioni i parapagimit eshte 0 leke 

Komisioni i administrimit

Komisoni i Administrimit  llogaritet si perqindje mbi shumen e disbursuar. Ky komision shperndahet ne te gjithe  kestet mujore te kredise dhe falet ne rastin e shlyerjes se hershme te kredise. Per produkte dhe partnere  te ndryshme ofrohen komisionet e meposhtme te administrimi: 

Basic –0.08% deri 1%ne muaj ; Basic Dealer – 0.08 deri 1.14% ne muaj; Fidel – 0.08 deri 1%  ne muaj ; Fidel Dealer – 0.08% deri 1% ne muaj ; Fidel XL – 0.08% deri1% ne muaj ; Fidel XL Extra –  1.6% deri 1.69%ne muaj; Car Loan – 1.04%-1.48% ne muaj

Komisioni i shtyerjes së datës së pageses

Komisioni i Shtyerjes se dates se pageses  është komisioni që paguhet nga huamarrësi në rast pezullimi të detyrimeve të Huamarrësit me kërkesë të këtij të fundit per disa dite pa ndryshuar daten e pageses ne grafikun e pagesave. Komisioni eshte  500 leke per cdo shtyerje. Per cdo dite shtyrje nuk aplikohet penalitet ditor per ditevonesa por ne rast se klienti nuk paguan brenda afatit te shtyrjes atehere ne perfundim te ketij afati i aplikohet penalitetet ditore te voneses per te gjitha ditet e shtyrjes. 

Tabela e llogaritjes së NEI

Ne rast se shuma e kredise eshte 10,000 Leke  kredimarresit do t’I jepet shuma e plote. Afati eshte llogaritur 5 muaj dhe shuma totale qe klienti paguan, perfshire cdo lloj shpenzimi eshte 12,308 leke. Kesti mujor eshte 2460 leke.  NEI ne kete shembull eshte 136.80%. i (NEI) – është norma efektive e interesit, e cila mund të llogaritet (nga algjebra ose nga një program kompjuteri) kur termat e tjerë në ekuacion janë të njohur nga kontrata ose ndryshe

Ekuacioni shnderrohet si ne vijim:

M         -tk     m’         -ti      

∑ Kk (1+i)  = ∑ RI (1+i)

K=1               I=1

m – është numri total i kësteve të lëvrimit të kredisë, nëse lëvrimi i kredisë bëhet me këste (drawdowns), të paguar nga kredidhënësi.

k – është kësti i k-të i kredisë i lëvruar nga kredidhënësi (nëse lëvrimi i kredisë bëhet me këste), kështu që 1≤ k ≤ m. Kk – është vlera e këstit të kredisë (drawdown) të vënë në dispozicion të klientit (të lëvruar) në periudhën k.

tk – është intervali, i shprehur në vite dhe fraksione të një viti, ndërmjet datës së lëvrimit të këstit të parë të kredisë (first drawdown) të vënë në dispozicion të klientit (nëse lëvrimi i kredisë bëhet me këste) dhe datës së çdo kësti pasues të kredisë të vënë në dispozicion të klientit, domethënë t1 = 0. m’ – është numri total i kësteve të paguara nga klienti për shlyerjen e kredisë dhe/ose pagesave të shpenzimeve.

 l – është pagesa e l-të e kryer nga klienti për shlyerjen e kredisë ose pagesën e shpenzimeve.

Rl – është vlera e këstit të shlyerjes ose pagesës së shpenzimeve nga klienti në periudhën l

Penalitetet

Në rast mos-pagimi të detyrimit mujor IuteCredit aplikon një penalitet prej 0.85% të detyrimit. Në rast vonese klienti informohet për pagesën e këstit përmes dërgimi të SMS me një kosto prej 200 Lekë dhe nepërmjet letrave të derguara në adresën e deklaruar nga klienti me një kosto prej 750 Lekë për çdo njoftim të dërguar. Gjithashtu edhe nëpërmjet thirrjeve telefonike në mënyrë periodike për ta informuar lidhur me pagesën dhe penalietet e aplikuara. Pas 70 Diteve kalendarike IuteCredit rezervon te drejten te terminoje kontraten ne menyre te njeanshme – tarifa e terminimit eshte 30% e principalit te mbetur. Perllogaritjet e penaliteteve jane te detajuara ne shembullin qe vijon.

Shkarko tabelën këtu.

Supozojme se klienti ne daten 09.08.2017 ka marre 100,000 leke kredi per 10 muaj dhe me kest mujor 13,726 leke . Cdo date 09 per 10 muajte ne vijim ai duhet te shlyeje 13,726.0 leke. ,Supozojme qe sot eshte data 09.06.2018 dhe klienti nuk ka bere asnje pagese.

  • Në rast mos-pagimi të detyrimit mujor IuteCredit aplikon një penalitet prej 0.85% të detyrimit. Në rast vonese klienti informohet për pagesën e këstit përmes dërgimi të SMS me një kosto prej 200 Lekë dhe nepërmjet letrave të derguara në adresën e deklaruar nga klienti me një kosto prej 750 Lekë për çdo njoftim të dërguar. Ne shembullin e meposhtem dita e terminimit te kontrates eshte dita e 70;.

• Përpara ndërprerjes së marrëveshjes së kredisë (Terminim), për çdo ditë vonesë klientit i aplikohet penaliteti ditor i cili është 0.85% i llogaritur mbi vlerën e këstit të kredisë.

• Penaliteti deri në terminim, për këstin e parë në vonesë, llogaritet 0.85%* 13725.67 Lekë = 116.6 Lekë 70 ditë = 8166.77. Lekë (dhe aplikohet deri në momentin që klienti shlyen total detyrimin, përfshirë dhe penalitetet e krijuara deri në momentin e shlyerjes totale të këtij detyrimit);

• Penaliteti deri në Terminim, për këstin e dytë në vonesë (nëse nuk është kryer asnjë pagesë), llogaritet 0.85% 13725.67 Lekë = 116.6 * 30 dite deri terminim = 4666.82 Lekë (dhe aplikohet deri në momentin që klienti shlyen total detyrimin, përfshirë dhe penalitetet e krijuara nga kjo vonesë);

• Penaliteti deri në Terminim, për këstin e trete në vonesë (nëse nuk është kryer asnjë pagesë), llogaritet 0.85%* 13725.67 Lekë = 116.6 * 10 dite deri terminim = 1166.68 Lekë (dhe aplikohet deri në momentin që klienti shlyen total detyrimin, përfshirë dhe penalitetet e krijuara nga kjo vonesë);

• Pas ndërprerjes së marrëveshjes së kredisë, për çdo ditë vonesë klientit i aplikohet penaliteti ditor i cili është 0.85% i llogaritur mbi te gjitha kestet e papaguara. Ne shembullin tone jane 10 keste the papaguara dhe ne total kane vleren prej 137,257 lekesh 0.85%*137.257 Lekë = 1166.6 leke në ditë *67 ditë pas terminimit =78,168 leke . Detyrimi ngrin pas 137 ditësh me vonesë; •Kostoja totale e penalitetit ditor nëse klienti nuk shlyen asnjë prej kësteve sipas shëmbullit të supozuar është 92,168.27Lekë (8166.77 leke+4666.82leke+ 1166.68 leke +78,168 leke); • Në rastin konkret, klienti në vonese prej 70 ditesh i dërgohen 7SMS njoftuese me kosto 200 leke secila (7 SMS *200 Lekë = 1400 Lekë);

• Ne rastin konkret, klienti në vonesë prej 70 ditësh i dërgohen 4 letra njoftuese me kosto 750 leke secila (4 letra *750 Lekë = 3000Lekë);

• Kostoja e njoftimeve , sipas këtij rasti është 4400 Lekë (SMS & letër postare). Nëse klienti nuk paguan të gjithë detyrimin e akumuluar deri në ditën e 70 të vonesës , datë në të cilën bëhet ndërprerja e marrëveshjes (Terminimi) do të aplikohet penaliteti 30 % i principalit. (30%*100,000 Lekë = 30,000 Lekë);

• Totali i penaliteteve për këtë shëmbull të supozuar është 126,568Lekë;

• Theksojme se klienti duhet të paguaje të gjithë detyrimin bashkë me penalitetet e shtuara për shkak vonese , sepse nëse nuk e paguan të plotë do të vazhdojnë të akumulohen penalitete njësoj sikur nuk është paguar asgje;

• Klienti duhet të bëj kujdes, edhe pasi paguan të gjithë detyrimin bashkë me penalitetet – përpara perfundimit – dhe kthehet në normalitet, të mos bëj më vonesa në pagesat e ardhshme sepse në rast se përsëriten vonesat ai përsëri do të penalizohet sipas së njëjtës skeme;

• Nese klienti mbas terminimit mbyll te gjithe detyrimin brenda nje periudhe 30 ditore, Aplikohen politika te faljes se nje pjese te penaliteteve. ; • Shëmbulli i mësipërm është indikativ dhe ndryshon në varësi të shumës së disbursuar, diten ne te cilen terminon kontrata, këstit mujor të kredisë apo nëse kësti mujor paguhet i plotë apo i pjesshëm nga klienti. Kjo skeme penaliteti implementohet per kestet ne vonese duke filluar nga qershor 2020

Shuma e kredisë

ALL

Afati i kredisë

muaj

Kësti mujor --

*Kësti mujor dhe periudhat e pagesave janë vetëm për qëllime informimi dhe demonstrimi. Për ofertë të personalizuar, lutemi të lini detajet tuaja në mënyrë qe Kujdesi ndaj Klientit të mund t'ju kontaktojë. Ju mund të njiheni nga afer me Politikat tona te Privatesise dhe Kushtet & Termat.

Kushtet