044 50 50 60 E HËNË - E SHTUNË 08:00-20:00 E DIEL 09:00 – 15:00 WhatsApp

IuteCredit Albania

Qëllimi i dokumentit

Ky dokument përbën një prezantim të kushteve dhe cmimeve të kredisë konsumatore në IuteCredit

Kontakte:

IuteCredit Albania sha
Rruga: Andon Zako Cajupi, Ndërtesa Nr. 3, Hyrja 2, Tiranë
+355 44505060
info@iutecredit.al
www.iutecredit.al

Qëllimi i Kredisë:

Kreditë konsumatore në vlera të vogla synojnë të përmbushin nevojat personale të individëve për blerje produktesh, apo nevoja të tjera të tyre

Normat e Interesit

Norma e Interesit – llogaritet si një përqindje vjetore mbi principalin e papaguar të huasë për cdo përiudhë dhe të shprehur si norma vjetore e 360 ditëve të vitit dhe 30 ditëve të muajit.
 
Kredia FFF – Kredi për klientë për herë të parë cash
Shuma: 5’000 – 30’000 Lekë
Norma e interesit: 0%
Afati: 2 muaj
Kredia Basic – Kredi për klientë për herë të parë
Shuma:  5’000 Lekë – 150’000 Lekë
Norma e interesit: 0%-17%
Afati deri: 24 muaj
Kredia Basic Dealer – Kredi për klientë për herë të parë dhe egzistues nga partnërët
Shuma:  5’000 Lekë – 200’000 Lekë
Norma e interesit: 0%-15%
Afati deri: 24 muaj
Kredia Fidel – Kredi për klientë përsëritës (egzistues)
Shuma: 5’000 Lekë – 200’000 Lekë
Norma e interesit: 0%-16%
Afati deri: 30 muaj
Kredia Fidel XL – Kredi për klientë përsëritës (egzistues)
Shuma: 5’000 Lekë – 200’000 Lekë
Norma e interesit: 15%
Afati deri: 36 muaj
Kredia Fidel XL EXTRA– Kredi për klientë përsëritës (egzistues)
Shuma: 5’000 Lekë – 200’000 Lekë
Norma e interesit: 16%
Afati deri: 48 muaj
Kredia Dealer – Kredi për blerje produktësh në pika të autorizuara
Shuma: 5’000 Lekë – 400’000 Lekë
Norma e interesit: 16%
Afati deri: 36 muaj
Kredia Fidel Dealer – Kredi Cash për klientë egzistues Dealer
Shuma: 5’000 Lekë – 200’000 Lekë
Norma e interesit:0%- 16%
Afati deri: 30 muaj
Kredia FFF Dealer – Kredi për klientë për herë të parë për blerje produkti
Shuma: 5’000 Lekë – 30’000 Lekë
Norma e interesit:0%
Afati: 2 muaj
Kredia Comfort – Kredi për klientë përseritës (egzistues )
Shuma: 5’000 , 10’000 , 15 000 20’000 Lekë
Norma e interesit: 0%
Afati: 1-2 muaj
Kredia për Makina
Shuma: 50’000 Lekë – 200’000 Lekë
Norma e interesit: 16.9%
Afati deri: 60 muaj

Norma Efektive e interesit (NEI)

Norma efektive e interesit NEI është totali i kostos së kredisë për klientin e shprehur si përqindje vjetore e vlerës se kredisë se dhënë. Kostoja totale e kredisë për klientin është totali i të gjitha shpenzimeve ku përfshihen interesat, komisionët dhe cdo lloj tjetër shpenzimi që klienti paguan për kredinë sipas kushtëve të marreveshjes se kredisë (shpenzimet për sherbimet ndihmese për marrëveshjen e kredisë, në vecanti primet e sigurimit, përfshihen nëse shërbimi është i detyrueshëm për të përfituar kredinë ose normën e interesit të aplikuar)

Komisioni i Procesimit

Komisioni i procesimit të kredisë është komisioni i cili aplikohet për shërbimin e marrjes, informimit, procesimit të aplikimit, aprovimit si dhe disbursimin e kredisë.
Për produkte të ndryshme ofrohen komisionët e mëposhtme të procesimit:
Kredia FFF – Kredi për klientë për her ë të parë cash
Komisioni: 0%
Kredia Basic – Kredi cash për klientë për herë të pare
Komisioni: 5.9% – 32%
Kredia Basic Dealer– Kredi për klientë për herë të pare
Komisioni: 6.2% – 21.1%
Kredia Fidel – Kredi për klientë përseritës (egzistues)
Komisioni: 5.9 % – 28%
Kredia Fidel XL – Kredi për klientë përseritës (egzistues)
Komisioni: 5.9% – 23%
Kredia Fidel XL EXTRA – Kredi për klientë përseritës (egzistues)
Komisioni: 15% – 22%
Kredia Dealer – Kredi për blerje produktesh në pika të autorizuara
Komisioni: 6% -30%
Kredia Fidel Dealer – Kredi për blerje produktesh në pika të autorizuara për klient përseritës
Komisioni: 5.9% – 23%
Kredia FFF Dealer – Kredi për blerje produktesh në pika të autorizuara
Komisioni: 0%
Kredia Comfort – Kredi për klientë përseritës (egzistues )
Komisioni: 15.9% -23.9%
Kredia për Makina
Komisioni: 3% – 16.9%

Komisioni i administrimit

Komisoni i Administrimit llogaritet si përqindje mbi shumën e disbursuar. Ky komision shpërndahet në të gjithe kestët mujore të kredisë dhe falet në rastin e shlyerjes se hershme të kredisë.
Për produktë dhe partnëre të ndryshme ofrohen komisionët e meposhtme të administrimi:
Kredia Dealer – Kredi për blerje produktësh në pika të autorizuara
Komisioni I administrimi: 2%/muaj mbi shumen totale të disbursuar në cdo muaj
Basic -0.08% deri 1.6%në muaj
Basic Dealer – 0.08 deri 1.7 % në muaj
Fidel – 0.08 deri 1.83% në muaj
Fidel Dealer – 0.08% deri 1.57% në muaj
Fidel XL – 0 deri 1.76% në muaj
Fidel XL Extra – 0% deri 2%në muaj
Car Loan – 1.04%-1.48% në muaj

Komision i tërheqjes në ATM

Në rast se Huamarrësi do të zgjedhë, me vullnëtin e tij, të tërheqë huanë në një prej ATM-ve të vendosura në dispozicion për këtë qëllim nga Huadhënësi, komisioni i tërheqjes në ATM, do t’I shtohet principalit të huasë dhe mbi të do të llogaritët intëresi dhe komisionët sipas kësaj Kontratë. Komisioni i tërheqjes në ATM është 2.5% për cdo shume që tërhiqët në ATM. Komisioni i tërheqjes në ATM do të paguhet nga Huamarrësi vetëm në rast se ky i fundit zgjedh të tërheqë huanë pranë ATM-ve të vendosura në dispozicion nga Huadhënësi.

Komisioni i Shtyerjes së datës së pagesës

Komisioni i Shtyerjes se datës se pageses është komisioni që paguhet nga huamarrësi në rast pezullimi të detyrimeve të Huamarrësit me kërkesë të këtij të fundit për disa ditë pa ndryshuar datën e pageses në grafikun e pagesave. Komisioni është 500 Lekë për cdo shtyerje. Për cdo ditë shtyrje nuk aplikohet penalitët ditor për ditëvonësa por në rast se klienti nuk paguan brenda afatit të shtyrjes atëhere në përfundim të ketij afati i aplikohet penalitëtët ditore të vonëses për të gjitha ditët e shtyrjes.

Lëvrimi i kredisë

Lëvrimi i kredisë së klientit do të kryhet në monedhën LEK një nga pikat e autorizuara partnere të IuteCredit. Këta partnerë janë: POSTA SHQIPTARE, UNIONNET-WESTERN UNION, EASYPAY, RAEAFS, ATM ose në llogarinë bankare të deklaruar nga Klienti 

Shlyerja e kredisë

Shlyerja e kredisë nga Klienti do të kryhet në perputhje me planin e pagesës që klienti do të dakortesoj në momentin e nënshkrimit te kontratës së Kredise. 

Tabela e llogaritjes se NEI

Në rast se shuma e kredisë është 10,000 Lekë kredimarresit do t’I jepet shuma e plotë. Afati është llogaritur 5 muaj dhe shuma totale që klienti paguan, përfshire cdo lloj shpenzimi është 12,308 Lekë. Kesti mujor është 2460 Lekë. NËI në ketë shembull është 136.80%.
i (NËI) – është norma efektive e interesit, e cila mund të llogaritët (nga algjebra ose nga një program kompjutëri) kur tërmat e tjerë në ekuacion janë të njohur nga kontrata ose ndryshe.

M -tk m’ -ti
∑ Kk (1+i) = ∑ RI (1+i)
K=1 I=1

m – është numri total i këstëve të lëvrimit të kredisë, nëse lëvrimi i kredisë bëhet me këstë (drawdowns), të paguar nga kredidhënësi.
k – është kësti i k-të i kredisë i lëvruar nga kredidhënësi (nëse lëvrimi i kredisë bëhet me këstë), kështu që 1≤ k ≤ m. Kk – është vlera e këstit të kredisë (drawdown) të vënë në dispozicion të klientit (të lëvruar) në përiudhën k.
tk – është intërvali, i shprehur në vitë dhe fraksionë të një viti, ndërmjet datës së lëvrimit të këstit të parë të kredisë (first drawdown) të vënë në dispozicion të klientit (nëse lëvrimi i kredisë bëhet me këstë) dhe datës së çdo kësti pasues të kredisë të vënë në dispozicion të klientit, domethënë t1 = 0. m’ – është numri total i këstëve të paguara nga klienti për shlyerjen e kredisë dhe/ose pagesave të shpenzimeve.

l – është pagesa e l-të e kryer nga klienti për shlyerjen e kredisë ose pagesën e shpenzimeve.

Rl – është vlera e këstit të shlyerjes ose pagesës së shpenzimeve nga klienti në përiudhën l

Komisioni i njoftimit të Vonesës

Komisioni i Shtyerjes se dates se pageses  është komisioni që paguhet nga huamarrësi në rast pezullimi të detyrimeve të Huamarrësit me kërkesë të këtij të fundit per disa dite pa ndryshuar daten e pageses ne grafikun e pagesave. Komisioni eshte  500 leke per cdo shtyerje. Per cdo dite shtyrje nuk aplikohet penalitet ditor per ditevonesa por ne rast se klienti nuk paguan brenda afatit te shtyrjes atehere ne perfundim te ketij afati i aplikohet penalitetet ditore te voneses per te gjitha ditet e shtyrjes. 

Komisioni i Terheqjes ne ATM

Komision i Njoftimit të Vonesës në këtë kontratë dhe kontratat specifike që do të lidhen në kuadër të saj ka këtë kuptim: është kuotë që paguhet nga Kredimarrësi për të mbuluar shpenzimet administrative që bën Kredidhënësi për të njoftuar kredimarrësin për pagesën e tij në vonësë me anë të mjetëve të qëndrueshme të komunikimit të tilla si Letër njoftuese (shpenzime administrative për përgatitjen dhe dërgimin e letrës si dhe njoftimet e tjera me anë të tëlefonatave) dhe sms (shpenzime administrative për përgatitjen dhe dërgimin e sms). Ky komision parashikohet në cdo kontratë specifike

Tabela e llogaritjes së NEI

Ne rast se shuma e kredise eshte 10,000 Leke  kredimarresit do t’I jepet shuma e plote. Afati eshte llogaritur 5 muaj dhe shuma totale qe klienti paguan, perfshire cdo lloj shpenzimi eshte 12,308 leke. Kesti mujor eshte 2460 leke.  NEI ne kete shembull eshte 136.80%. i (NEI) – është norma efektive e interesit, e cila mund të llogaritet (nga algjebra ose nga një program kompjuteri) kur termat e tjerë në ekuacion janë të njohur nga kontrata ose ndryshe

Ekuacioni shnderrohet si ne vijim:

M         -tk     m’         -ti      

∑ Kk (1+i)  = ∑ RI (1+i)

K=1               I=1

m – është numri total i kësteve të lëvrimit të kredisë, nëse lëvrimi i kredisë bëhet me këste (drawdowns), të paguar nga kredidhënësi.

k – është kësti i k-të i kredisë i lëvruar nga kredidhënësi (nëse lëvrimi i kredisë bëhet me këste), kështu që 1≤ k ≤ m. Kk – është vlera e këstit të kredisë (drawdown) të vënë në dispozicion të klientit (të lëvruar) në periudhën k.

tk – është intervali, i shprehur në vite dhe fraksione të një viti, ndërmjet datës së lëvrimit të këstit të parë të kredisë (first drawdown) të vënë në dispozicion të klientit (nëse lëvrimi i kredisë bëhet me këste) dhe datës së çdo kësti pasues të kredisë të vënë në dispozicion të klientit, domethënë t1 = 0. m’ – është numri total i kësteve të paguara nga klienti për shlyerjen e kredisë dhe/ose pagesave të shpenzimeve.

 l – është pagesa e l-të e kryer nga klienti për shlyerjen e kredisë ose pagesën e shpenzimeve.

Rl – është vlera e këstit të shlyerjes ose pagesës së shpenzimeve nga klienti në periudhën l

Komisioni i njoftimit të Vonesës

Komision i Njoftimit të Vonesës në këtë kontratë dhe kontratat specifike që do të lidhen në kuadër të saj ka këtë kuptim: është kuotë që paguhet nga Kredimarrësi për të mbuluar shpenzimet administrative që bën Kredidhënësi për të njoftuar kredimarrësin për pagesën e tij në vonesë me anë të mjeteve të qëndrueshme të komunikimit të tilla si Letër njoftuese (shpenzime administrative për përgatitjen dhe dërgimin e letrës si dhe njoftimet e tjera me anë të telefonatave) dhe sms (shpenzime administrative për përgatitjen dhe dërgimin e sms). Ky komision parashikohet në cdo kontratë specifike

Penalitetet

Huamarrësi është i detyruar t’i paguajë Huadhënësit Kamatëvonësën në rastin e pagesave të kestëve që kryhen pasi ju ka kaluar afati (pagesa në vonesë) në shlyerjen e detyrimeve. Kamatëvonësa do të jetë 1.5 % (një pikë pesë për qind) në ditë e llogaritur mbi Shumën e principalit plus interesin e cdo kësti në vonesë duke nisur nga e nesërmja e datës kur detyrimi është bërë i kërkueshëm. Kamatëvonësat e parashikuara të cilat paguhen nga kredimarresi, nuk tëjkalojnë në asnje rast me shume se 30% të shumes se Principalit plus interesit të kestit në vonëse. Zbatimi i Kamatëvonësës nuk cenon të drejtën e Huadhënësit për të nisur procedurat e ekzekutimit të detyrueshëm apo për të zgjidhur Kontratën në përputhje me parashikimet e saj.

E drejta e tërheqjes nga kredia konsumatore

Klienti ka të drejtë të tërhiqët nga kontrata e kredisë për nje përiudhe 14 ditore nga data e nënshkrimit të kontratës.

Shlyerje përpara përfundimit të afatit të kredisë

Nëse klienti e mbyll kredinë përpara kohe, falet 100 % i interesit dhe admin fee të mbetur për muajt pasardhes nderkohe që komisioni i procesimit do të shlyhet sipas kushtëve të rena dakort.
Në rast të shlyerjes përpara përfundimit të afatit të kredisë komisioni i parapagimit është 0 Lekë.

Penalitetet (llogaritja)

NrDatat e pagesësPrincipalInteresiKomisioni I ProcesimitKomisioni I administrimitPrincipal dhe Intëres I papaguarPenalitet 30 %
120.06.20213859699104260045581367.4
220.07.20213913645104260045581367.4
      Principali I kësteve të ardhshme nga data e terminimitPenalitet 30 %
Data e Mbylljes së Kontratës20.08.2021394861010426004222812668.4
420.09.2021400555310426000 
520.10.2021407947910426000 
620.11.2021412243610426000 
720.12.2021419436410426000 
820.01.2022424231610426000 
920.02.2022430425410426000 
1020.03.2022438417410426000 
1120.04.2022442912910426000 
1220.05.202245216010386000 
Total500004719125007200015403.2
Totali I Penalitetit15403.2

Shuma e kredisë 50,000 Lekë. Afati I kredisë 12 muaj.  Kesti i Kredisë është 6200 Lekë. Principali dhe Intëresi për cdo kest është 4558  Lekë. Në rast mos-pagimi të detyrimit mujor IutëCredit aplikon një penalitët ditor prej 1.5 % të Principal dhe Intëres ( Në rastin tonë aplikohet mbi 4558 Lekë). Në rast vonëse klientit i mbyllet kontrata  në ditën e 50-të të vonëses.  Në rast mospagese do të kemi situatën e meposhtme:

1- Penalitëti për kestin e pare në vonëse është 1367.4 Lekë (1.5% * 4558 Lekë* 30 ditë vonëse).

2-  Penalitëti për kestin e dytë në vonëse është 1367.4 Lekë (1.5% * 4558 Lekë* 20 ditë vonëse).

3- Penalitëti në datën e mbylljes se kontratës është 30% të Principalit e  të gjitha kestëve të ardhshme duke nisur nga data e mbylljes se kontratës. Principali i 10 kestëve të ardhshme nga data e mbylljes se kontratës është 42,228 Lekë * 30 % =12668 Lekë.

4- Totali i penalitëtëve është 15,403 Lekë.

• Shëmbulli i mësipërm është indikativ dhe ndryshon në varësi të shumës së disbursuar, ditën në të cilen tërminon kontrata, këstit mujor të kredisë apo nëse kësti mujor paguhet i plotë apo i pjesshëm nga klienti. *Penalitëti stopon kur shkon 30 % të Principalit dhe Interesit në vonëse. Theksojme se klienti duhet të paguaje të gjithë detyrimin bashkë me penalitëtët e shtuara për shkak vonëse , sepse nëse nuk e paguan të plotë do të vazhdojnë të akumulohen penalitëtë mbi pjesen e papaguar të principalit dhe Interesit ; Edhe në ketë rast, të nje pagese të pjesshme  *Penalitëti ditor vijon të  llogaritët   dhe stopon kur shkon 30 % të pjeses se mbetur të papaguar  të  Principalit dhe Interesit .

Kjo skeme penaliteti implementohet për kestët në vonëse duke filluar nga 01 Janar 2022

Komisione për lëshim vërtetimesh / dokumentacioni

Vërtetim mbyllje kredie 500 Lek;
Vërtetim balance kredie 1000 Lek;
Kopje e Kontratës së Kredisë 1000 Lek;
Kopje e planit të pagesave (installment table) 500 Lek;
Ndryshim i kolateralit për Kreditë e Makinave 2000 Lek;
Bllokim i kolateralit (mjet motorrik) në RBS – 1600 Lek;
Zhbllokim i kolateralit në RBS – 2000 Lek;

Shuma e kredisë

ALL

Afati i kredisë

muaj

Kësti mujor --

*Kësti mujor dhe periudhat e pagesave janë vetëm për qëllime informimi dhe demonstrimi. Për ofertë të personalizuar, lutemi të lini detajet tuaja në mënyrë qe Kujdesi ndaj Klientit të mund t'ju kontaktojë. Ju mund të njiheni nga afer me Politikat tona te Privatesise dhe Kushtet & Termat.

Kushtet