044 50 50 60 E HËNË - E DIEL 08:00 – 21:00 WhatsApp

IuteCredit Albania

Ky promocion lejon klientë ekzistues të përzgjedhur të IuteCredit (më poshtë referuar si: “Huadhënësi”) të fitojnë një Bonus referimi (këtu dhe më poshtë referuar si: “Bonus”) për ata dhe për miqtë e tyre që lidhin për herë të parë një marrëveshje huaje me Huadhënësin (më poshtë “Promocioni”).
Periudha e promocionit do të jetë nga data 6 Tetor 2021, ora 09:00 deri më datë 20 Nëntor 2021, ora 11:59 P.M
Kërkesat paraprake:

 1. Klientet të cilët mund të përfitojnë Bonusin:
  1.1. Klienti ekzistues të cilit i është dërguar një link; dhe
  1.2. Klienti i ri i cili përdor linkun për të aplikuar për një kredi dhe nënshkruan një marrëveshje huaje me Huadhënësin.
 2. Si të fitoni një bonus (çdo kërkesë e mëposhtme duhet të përmbushet):
  2.1. Klienti ekzistues merr një link nga Huadhënësi;
  2.2. Klienti ekzistues e dërgon linkun unik tek miqtë e tij të cilët janë të interesuar për shërbimin e Huadhënësit për të aplikuar për një kredi nga Huadhënësi (ky i fundit duhet të jetë klienti i ri i Huadhënësit);
  2.3. Klienti i ri aplikon për një kredi përmes linkut unik; dhe
  2.4. Klienti i ri nënshkruan marrëveshjen e kredisë para datës 20.11.2021, ora 11:59 PM.
 3. Pagesa e bonusit dhe përdorimi:
  3.1. Klienti ekzistues do të marrë një bonus prej 1,500 ALL për mik si një balance e disponueshme në llogarinë e tyre të Klientit (vlerë që mund të përdoret për të shlyer detyrimin e tij). Bonusi mund të përdoret si në vijim:
  3.1.1. Për të paguar shërbime shtesë; dhe/ose
  3.1.2. Për të paguar këstet mujore sipas rendit të mëposhtëm:
 • shërbime shtesë (nëse aplikohen);
 • komisione;
 • interesa;
 • interes i vonuar (nëse ka);
 • principali.

3.2 Klienti i ri do të marrë një Bonus prej 1.500 lekësh te aplikuar si zbritje nga vlera e komisionit i cili do të zbritet para nënshkrimit të marrëveshjes së kredisë.

Predispozita të tjera
Nëse besojmë se klienti është i përfshirë në ndonjë mashtrim ose abuzim material të këtij Promocioni, sipas gjykimit tonë ne mund të ndërmarrim çdo veprim që e shohim të arsyeshëm në rrethanat e paraqitura dhe mund të anullojmë Bonusin.
Huadhënësi, sipas gjykimit të tij të vetëm, mund të modifikojë ose anullojë kushtet dhe afatet e Promovimit pa dhënë asnjë shpjegim.
Huadhënësi rezervon të drejtën të përfundojë Promovimin në çdo kohë pa njoftim paraprak dhe shpjegime.
Këto kushte dhe afate botohen në gjuhën Shqipe – pjesëmarrësit në Promocion nuk mund të marrin asnjë të drejtë nga versioni i përkthyer. Versioni në gjuhën Shqipe i këtyre kushteve dhe afateve do të zbatohet dhe mbizotërojë dhe do të jetë përfundimtar dhe detyrues. Versioni Shqip do të përdoret në procedurat ligjore.
Për aq sa lejohet me Ligj, këto kushte dhe afate do të qeverisen ekskluzivisht nga dhe do të interpretohen në përputhje me “Ligjin lokal”. Çdo mosmarrëveshje që del nga ose në lidhje me këto kushte, do t’i paraqitet ekskluzivisht dhe do të trajtohet nga gjykata kompetente lokale
Nëse keni ndonjë pyetje ose ankesë në lidhje me këtë Promocion, ju lutemi kontaktoni Huadhënësin info@iutecredit.al