Kushtet e kreditimit

  • Pa kolateral
  • Norme interesi fikse 15.0-17.0% te shumes
  • Shumat e kreditimit 10.000–100.000 ALL per klientet e rinj dhe 10.000-200.000 per klientet perserites
  • Afati kohor 1-12 muaj
  • Komisioni eshte ne varesi te afatit

 

Kerkesat per aplikantet

  • Mosha nga 18-68 years
  • Shtetesi Shqiptare
  • Pagues te sigurimeve shoqerore
  • Histori te mire kreditimi

 

Shuma maksimale e kredise eshte ne varesi te te ardhurave dhe detyrimeve qe keni per te paguar. Pagesat jane fikse mujore te shperndara pergjate gjithe periudhes.