Kushtet e kreditimit

  • Pa kolateral
  • Norme interesi fikse 15.0-17.0% te shumes
  • Shumat e kreditimit 10.000–100.000 ALL per klientet e rinj dhe 10.000-200.000 per klientet perserites
  • Afati kohor 1-12 muaj
  • Komisioni eshte ne varesi te afatit

 

Kerkesat per aplikantet

  • Mosha nga 18-68 years
  • Shtetesi Shqiptare
  • Pagues te sigurimeve shoqerore
  • Histori te mire kreditimi

Shuma maksimale e kredise eshte ne varesi te te ardhurave dhe detyrimeve qe keni per te paguar. Pagesat jane fikse mujore te shperndara pergjate gjithe periudhes.

INFORMACION MBI KUSHTET DHE LISTA E CMIMEVE PER PRODUKTET E KREDISE KONSUMATORE

Sqarim: Ky document perben nje prezantim te kushteve dhe cmimeve te kredise konsumatore ne IuteCredit
Kontakte: IuteCredit Albania sha
Rruga e Durresit Nr.6, Tirana, Albania
+355 4450506
info@iutecredit.al
www.iutecredit.al
Qellimi I Kredise: Kredite konsumatore ne vlera te vogla synojne te permbushin nevojat personale te individeve per blerje produktesh, apo nevoje te tjera te tyre
Normat e Interesit Kredia First Free Loan – Kredi per kliente per here te pare
Shuma: 20’000 Leke
Norma e interest: 0%
Afati: 1 muaj

Kredia Basic – Kredi per kliente per here te pare
Shuma: 5’000 Leke – 100’000 Leke
Norma e interest: 17%
Afati deri: 8 muaj

Kredia Fidel – Kredi per kliente perseristes (egzistues)
Shuma: 5’000 Leke – 140’000 Leke
Norma e interest: 16%
Afati deri: 12 muaj

Kredia Fidel XL – Kredi per kliente perseristes (egzistues)
Shuma: 5’000 Leke – 200’000 Leke
Norma e interest: 15%
Afatideri: 14 muaj

Kredia Dealer – Kredi per blerje produktesh ne pika te autorizuara
Shuma: 5’000 Leke – 210’000 Leke
Norma e interest: 15%
Afati deri: 18 muaj

Kredia per Makina
Shuma:100’000 Leke – 700’000 Leke
Norma e interest: 16%
Afati deri: 48 muaj

Norma Efektive e intersit (NEI) Norma efektive e interesit NEI eshte totali i kostos se kredise per klientin e shprehur si perqindje vjetore e vleres se kredise se dhene. Kostoja totale e kredise per klientin eshte totali i te gjitha shpenzimeve ku perfshihen interesat, komisionet dhe cdo lloj tjeter shpenzimi qe klienti paguan per kredine sipas kushteve te marreveshjes se kredise (shpenzimet per sherbimet ndihmese per marreveshjen e kredise, ne vecanti primet e sigurimit, perfshihen nese sherbimi eshte i detyrueshem per te perfituar kredine ose normen e interesit te aplikuar)
Komisione te administrimit te Kredise IuteCredit aplikon komisione te administrimit te kredise per klientit.

Kredia First Free Loan – Kredi per kliente per here te pare
Komisioni: 0%
Kredia Basic – Kredi per kliente per here te pare
Komisioni: 10.5% – 30%
Kredia Fidel – Kredi per kliente perseristes (egzistues)
Komisioni: 10% – 33%
Kredia Fidel XL – Kredi per kliente perseristes (egzistues)
Komisioni: 9% – 34%
Kredia Dealer – Kredi per blerje produktesh ne pika te autorizuara
Komisioni: 8.6% -42%
Kredi per Makina
Komisioni: 10% – 59.58%

Levrimi I Kredise Levrimi I kredise se klientit do te kryerhet ne monedhen LEK nje nga pikat e autorizuara partnere te IuteCredit. Keta partnere jane: POSTA SHQIPTARE, Agjensite UNION NET WESTERN UNION, EASYPAY ose ne llogarine bankare te deklaruar nga Klienti
Shlyerja e Kredise Shlyerja e kredise nga Klienti do te kryhet ne perputhje me planin e pageses qe klienti do te dakortesoje ne momentin e nenshkrimit te kontrates se Kredise.
Tabela e llogaritjes se NEI
Penalitetet Ne rast mospagimi te detyrimit mujor Iutecredit aplikon nje penalitet prej 0.85% te detyrimit

Ne rast vonese klienti informohet per pagesen e kestit nepemjet dergimi te SMS me nje kosto prej 200 Leke dhe nepermjet letrave te derguara ne adresen e deklaruar nga klienti me nje kosto prej 1500 Leke per cdo njoftim te derguar. Gjithashtu edhe nepermjet thirrjeve telefonike ne menyre periodike per ta informuar lidhur me pagesen dhe penalietet e aplikuara

E drejta e terheqjes nga kredia konsumatore Klienti ka te drejte te terhiqet nga kontrata e kredise per nje periudhe 14 ditore nga data e nenshkrimit te kontrates.
Shlyerje perpara perfunimit te afatit te kredise Nese klienti e mbyll kredine perpara kohe, falet 10 % i interesit te mbetur per muajt pasardhes nderkohe qe komisioni do te shlyhet sipas kushteve te rena dakort