Kushtet e kreditimit

  • Pa kolateral
  • Norme interesi 15.0-17.0% te shumes
  • Shumat e kreditimit 5.000–1.000.000 ALL
  • Afati kohor 1-60 muaj
  • Komisioni eshte ne varesi te afatit

 

Kerkesat per aplikantet

  • Mosha nga 18-70 years
  • Shtetesi Shqiptare
  • Pagues te sigurimeve shoqerore
  • Histori te mire kreditimi

Shuma maksimale e kredise eshte ne varesi te te ardhurave dhe detyrimeve qe keni per te paguar. Pagesat jane fikse mujore te shperndara pergjate gjithe periudhes.

INFORMACION MBI KUSHTET DHE LISTA E CMIMEVE PER PRODUKTET E KREDISE KONSUMATORE

Sqarim: Ky document perben nje prezantim te kushteve dhe cmimeve te kredise konsumatore ne IuteCredit
Kontakte: IuteCredit Albania sha
Rruga e Durresit Nr.6, Tirana, Albania
+355 4450506
info@iutecredit.al
www.iutecredit.al
Qellimi I Kredise: Kredite konsumatore ne vlera te vogla synojne te permbushin nevojat personale te individeve per blerje produktesh, apo nevoje te tjera te tyre
Normat e Interesit Kredia First Free Loan – Kredi per kliente per here te pare
Shuma: 30’000 Leke
Norma e interest: 0%
Afati: 1 muaj

Kredia Basic Entry– Kredi per kliente per here te pare
Shuma: 5’000 Leke – 30’000 Leke
Norma e interest: 17%
Afati deri: 5 muaj

Kredia Basic – Kredi per kliente per here te pare
Shuma: 5’000 Leke – 100’000 Leke
Norma e interest: 0%-17%
Afati deri: 12 muaj

Kredia Fidel – Kredi per kliente perseristes (egzistues)
Shuma: 5’000 Leke – 150’000 Leke
Norma e interest: 0% -16%
Afati deri: 15 muaj

Kredia Fidel  Dealer– Kredi per kliente perseristes (egzistues si bleres produktesh me keste)
Shuma: 5’000 Leke – 150’000 Leke
Norma e interest: 0% -16%
Afati deri: 15 muaj

Kredia Fidel  Final– Kredi per kliente Final Sha
Shuma: 5’000 Leke – 140’000 Leke
Norma e interest: 0% -16%
Afati deri: 14 muaj

Kredia Fidel XL – Kredi per kliente perseristes (egzistues)
Shuma: 5’000 Leke – 200’000 Leke
Norma e interest: 15%
Afatideri: 18 muaj

Kredia Comfort – Kredi per kliente perseristes (egzistues)
Shuma: 5’000, 10’000, 20’000  Leke
Norma e interest: 0%
Afati: 1-2 muaj

Kredia FFF Dealer – Kredi per blerje produktesh ne pika te autorizuara per here te pare
Shuma: 5’000 Leke – 20’000 Leke
Norma e interest: 0%
Afati deri: 1 muaj

Kredia Dealer – Kredi per blerje produktesh ne pika te autorizuara
Shuma: 5’000 Leke – 300’000 Leke
Norma e interest: 15%
Afati deri: 18 muaj

Kredia per Makina
Shuma: 50’000 Leke – 1’000’000 Leke
Norma e interest: 35 -46%
Afati deri: 60 muaj

Norma Efektive e intersit (NEI) Norma efektive e interesit NEI eshte totali i kostos se kredise per klientin e shprehur si perqindje vjetore e vleres se kredise se dhene. Kostoja totale e kredise per klientin eshte totali i te gjitha shpenzimeve ku perfshihen interesat, komisionet dhe cdo lloj tjeter shpenzimi qe klienti paguan per kredine sipas kushteve te marreveshjes se kredise (shpenzimet per sherbimet ndihmese per marreveshjen e kredise, ne vecanti primet e sigurimit, perfshihen nese sherbimi eshte i detyrueshem per te perfituar kredine ose normen e interesit te aplikuar)
Komisione te administrimit te Kredise IuteCredit aplikon komisione te kredise per klientit.

Kredia First Free Loan – Kredi per kliente per here te pare
Komisioni: 0%

Kredia Basic Entry– Kredi per kliente per here te pare
Komisioni: 15% – 33%
Kredia Basic – Kredi per kliente per here te pare
Komisioni: 10.5% – 42%
Kredia Fidel – Kredi per kliente perseristes (egzistues)
Komisioni: 10% – 38%

Kredia Fidel Final – Kredi per kliente perseristes (egzistues)
Komisioni: 8.6% – 29%
Kredia Fidel Dealer – Kredi per kliente perseristes (egzistues)
Komisioni: 10% – 32%

Kredia Fidel XL – Kredi per kliente perseristes (egzistues)
Komisioni: 9% – 34%

Kredia FFF  Dealer – Kredi per blerje produktesh ne pika te autorizuara
Komisioni: 0%
Kredia Dealer – Kredi per blerje produktesh ne pika te autorizuara
Komisioni: 8.6% -42%

Kredia Comfort – Kredi per kliente perseristes (egzistues)
Komisioni: 15.9% – 23.9%

Kredi per Makina
Komisioni: 3%

Levrimi I Kredise Levrimi I kredise se klientit do te kryerhet ne monedhen LEK nje nga pikat e autorizuara partnere te IuteCredit. Keta partnere jane: POSTA SHQIPTARE, Agjensite UNION NET WESTERN UNION, EASYPAY ose ne llogarine bankare te deklaruar nga Klienti
Shlyerja e Kredise Shlyerja e kredise nga Klienti do te kryhet ne perputhje me planin e pageses qe klienti do te dakortesoje ne momentin e nenshkrimit te kontrates se Kredise.
Tabela e llogaritjes se NEI
Penalitetet Ne rast mospagimi te detyrimit mujor Iutecredit aplikon nje penalitet prej 0.85% te detyrimit

Ne rast vonese klienti informohet per pagesen e kestit nepemjet dergimi te SMS me nje kosto prej 200 Leke dhe nepermjet letrave te derguara ne adresen e deklaruar nga klienti me nje kosto prej 1500 Leke per cdo njoftim te derguar. Gjithashtu edhe nepermjet thirrjeve telefonike ne menyre periodike per ta informuar lidhur me pagesen dhe penalietet e aplikuara

E drejta e terheqjes nga kredia konsumatore Klienti ka te drejte te terhiqet nga kontrata e kredise per nje periudhe 14 ditore nga data e nenshkrimit te kontrates.
Shlyerje perpara perfunimit te afatit te kredise Nese klienti e mbyll kredine perpara kohe, falet 10 % i interesit te mbetur per muajt pasardhes nderkohe qe komisioni do te shlyhet sipas kushteve te rena dakort  me perjashtim te kredise se makines dhe kredive ku ka admin fee te cilat falen ne rast pagese te parakoheshme per periudhen e mbetur