044 50 50 60 E HËNË - E SHTUNË 08:00-20:00 E DIEL 09:00 – 15:00 WhatsApp

Durrës

Funksionet kryesore:

 • Menaxheri i Degës/Rajonit është përgjegjës për drejtimin, monitorimin e procedurave operacionale për degët qëmbulon, planifikon oraret e punës për stafin, ofron suport, menaxhim, motivim, trajnon stafin ne varësi .
 • Mbikëqyr të gjitha aktiviteteve të shitjes së degëve që mbulon, për të përmirësuar procedurat, planifikimin, drejtimin dhe organizimin e aktiviteteve të përditshme operative të degëve të caktuara.
 • Ofron udhëzime, mjete për zhvillim, mbështetje dhe trajnimi për stafin ekzistues dhe të ri.
 • Ruan komunikimin ndërmjet degës dhe menaxherëve më të lartë.

Detyrat e punës:

 • Sigurohet që dega/rajoni që mbulon  të arrij targetet e kërkuara. 
 • Formulon rekomandime për të ndihmuar në zbatimin e projekteve që ndikojnë në sistem dhe procedura, bën testim dhe jep feedback.
 • Identifikon mënyra dhe kanale për të rritur shitjet numrin e klienteve të rinj/ kliente të rikthyer për degën ose rajonin. 
 • Menaxhim efektiv te stafit, për ta drejtuar dhe motivuar drejt performancës dhe rezultateve të larta.
 • Monitorim i aktivitetit të zyrës , duke perfshire numrin e veprimeve, volumin e kredive,volumin e shitjeve, për të ruajtur shërbim optimal dhe nivelin e kënaqësisë.
 • Siguron që degët të jenë në përputhje me procedurat  brendshme të kontrollit dhe auditit.
 • Formulon rekomandime për të ndihmuar në implementimit e projekteve që impaktojnë sistemin, teston dhe jep feeback.
 • Menaxhon funksionimin e përgjithshëm të operacioneve administative të degës.

Njohuritë, aftësitë e kërkuara:

 • Të tregojë aftësi të lartë drejtimi dhe menaxhimi.
 • Komunikim dhe aftësi ndërpersonale të shkelqyera. 
 • I orientuar drejt kënaqësisë së klientit dhe shitjeve.
 • Aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur dhe në grup dhe me iniciative.
 • Njohuri të mira të paketes Microsoft Office.
 • Diplome Bachelori në  degët  Financë, Biznes, ose fusha të ngjashme.
 • Eksperiencë në institucionet financiare apo në pozicione të ngjashme do të konsiderohej një avantazh.
 • Njohuri të  mirë të gjuhës angleze dhe Paketës  MS Office
 • Patentë

Ju ofrojmë

 • Pagë konkuruese.
 • Bonus vjetor bazuar në performancë.
 • Skemën e Pensionit Privat dhe sigurim privat i Shëndetit dhe Jetës.
 • Mundësi për të udhetuar Botën.
 • Aktivitete Team Building të rregullta
 • Mundësi zhvillimi personal dhe professional etj

Ju lutemi na dërgoni CV-në tuaj në adresën e emailit, hr@iutecredit.al
Të gjitha aplikimet do të trajtohen me nivel të lartë konfidencialiteti.