044 50 50 60 E HËNË - E SHTUNË 08:00-20:00 E DIEL 09:00 – 15:00 WhatsApp

Durrës
 • Funksionet Kryesore:

Menaxheri i Degës/Rajonit është përgjegjës për drejtimin, monitorimin e procedurave operacionale për degët që mbulon, planifikon oraret e punës për stafin, ofron suport, menaxhim, motivim, trajnon stafin ne varësi . Mbikëqyr të gjitha aktiviteteve të shitjes së degëve që mbulon, për të përmirësuar procedurat, planifikimin, drejtimin dhe organizimin e aktiviteteve të përditshme operative të degëve të caktuara. Ofron udhëzime, mjete për zhvillim, mbështetje dhe trajnimi për stafin ekzistues dhe të ri. Ruan komunikimin ndërmjet degës dhe menaxherëve më të lartë.

 • Detyrat e punës: 
  • Sigurohet që dega/rajoni që mbulon  të arrij targetet e kërkuara. 
  • Formulon rekomandime për të ndihmuar në zbatimin e projekteve që ndikojnë në sistem dhe procedura, bën testim dhe jep feedback.
  • Identifikon mënyra dhe kanale për të rritur shitjet numrin e klienteve të rinj/ kliente të rikthyer për degën ose rajonin. 
  • Menaxhim efektiv te stafit, për ta drejtuar dhe motivuar drejt performancës dhe rezultateve të larta.
  • Monitorim i aktivitetit të zyrës , duke perfshire numrin e veprimeve, volumin e kredive,volumin e shitjeve, për të ruajtur shërbim optimal dhe nivelin e kënaqësisë.
  • Siguron që degët të jenë në përputhje me procedurat  brendshme të kontrollit dhe auditit.
  • Formulon rekomandime për të ndihmuar në implementimit e projekteve që impaktojnë sistemin, teston dhe jep feeback.
  • Menaxhon funksionimin e përgjithshëm të operacioneve administative të degës.
 • Njohuritë,  aftësitë e kërkuara:
  • Të tregojë aftësi të lartë drejtimi dhe menaxhimi.
  • Komunikim dhe aftësi ndërpersonale të shkelqyera. 
  • I orientuar drejt kënaqësisë së klientit dhe shitjeve.
  • Aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur dhe në grup dhe me iniciative.
  • Njohuri të mira të paketes Microsoft Office.
  • Diplome Bachelori në  degët  Financë, Biznes, ose fusha të ngjashme.
  • Eksperiencë në institucionet financiare apo në pozicione të ngjashme do të konsiderohej një avantazh.
  • Njohuri te  mirë të gjuhës angleze dhe Paketes  MS Office
  • Aftësi drejtuese të mjetit, patentë Klasi B
 • Ju ofrojmë:
  • Pagë konkuruese.
  • Bonus vjetor bazuar në performancë.
  • Skemën e Pensionit Privat dhe sigurim privat i Shëndetit dhe Jetës.
  • Mundësi për të udhetuar Botën.
  • Aktivitete Team Building të rregullta
  • Mundësi zhvillimi personal dhe professional etj

Ju lutemi na dërgoni CV-në tuaj në adresën e emailit, hr@iutecredit.al
Të gjitha aplikimet do të trajtohen me nivel të lartë konfidencialiteti.