044 50 50 60 E HËNË - E SHTUNË 08:00-20:00 E DIEL 09:00 – 15:00 WhatsApp

Elbasan

Detyrat kryesore:

 • Identifikon mundësi te reja biznesi dhe prezanton zhvillimin e modelit të biznesit IuteCredit tek partneret potencial.
 • Ndërton dhe mirëmban marrëdhënie me partnerët, biznese që shesin produktet/shërbimet e tyre më këste.
 • Përgjegjës për zhvillimin/rritjen e portofolit të partnerëve, mbajtjen e sa më shumë pikave aktive si dhe kontraktimin e partnerëve të rinj.
 • Prezanton/sugjeron produktet dhe shërbimet e IuteCredit tek çdo partner, në përshtatje me kërkesat dhe nevojat e partnerit.
 • Trajnon stafin e shitjes së partnerit me qëllim nxitjen e shitjeve të produkteve/shërbimeve të IuteCredit, dhe sigurohet që procesi i shitjes bëhet konform prodecurave në fuqi.
 • Monitoron çdo ditë rezultatet e shitjeve me patnerët dhe merr masa për partnerë që nuk performojnë, me qëllim përmbushjen e targetave të vendosura nga supervizori.
 • Në bashkëpunim me departamentin e marketingut, ndihmon partnerin me zgjidhje praktike për të rekalmuar mundesinë e shitjes me këste.
 • Menaxhon problematikat ose ankesat e partnerit në lidhje me shërbimin e IuteCredit.

Kërkesat:

 • Aftësi të shkëlqyera shitjeje
 • Komunikim shumë i mirë dhe aftësi për të ndërtuar marrëdhenie me partnerët
 • Disiplinë dhe aftësi për të punuar i pavarur
 • Dëshirë për të punuar në terren
 • Aftësi për të punuar nën presionin e arritjes së rezultateve
 • Eksperiencë të mëparshme në shitje, preferohet mbi 2 vjet
 • Aftësi drejtuese të mjetit, patentë Klasi B

Afati për të aplikuar deri në 31.08.2022.

Ju lutemi na dërgoni CV-në tuaj në adresën e emailit, hr@iutecredit.al
Të gjitha aplikimet do të trajtohen me nivel të lartë konfidencialiteti.

I nderuar klient ju informojmë se duke filluar nga data 27/08/2022 hyn në fuqi ndryshimi i Komisionit të Shtyerjes së datës së pagesës të pasqyruar në Kontratën e kredisë kushte specifike:

Pika 2.4: Huamarrësi mundet,  t’i drejtojë Huadhënësit një kërkesë të arsyetuar, me një nga mjetet ë qëndrueshme të komunikimit, për pezullimin e detyrimeve të tij kundrejt  Huadhënësit, për një periudhë kohe jo më të gjatë se 17 ditë kalendarike sipas kushteve të Kontratës së Përgjithshme. Në këtë rast, Huamarrësi do t’i paguajë Huadhënësit Komisionin e Pezullimit, i cili është 1000 Lekë.

Faleminderit!