044 50 50 60 E HËNË – E DIEL 8:00 - 20:30

IuteCredit Albania

Politika e Privatësisë në  IuteCredit Albania Sh.A.

E vlefshme që prej Janar 2021

Parashikime te pergjithshme

1.1. Politikat e Privacise per perpunimin e te dhenave te klienteve (Politikat e Privacise) rregullojne parimet e mbledhjes, perdorimit dhe ruajtjes se te dhenave personale te klienteve, percakton qellimin dhe mjetet e procesimit te te dhenave personale  te klienteve dhe percakton kush dhe per cfare qellimi mund te aksesoje te dhenat personale te klienteve ne nivel grupi ne IuteCredit.

1.2. IuteCredit Group (ICG) perfshin: AS IuteCredit Europe (ICE) si dhe te gjithe deget e saj: IuteCredit Albania, IuteCredit Bosnia  Herzegovina, IuteCredit Moldova, IuteCredit North-Macedonia.

1.3. Perpunimi i te dhenave personale ne ICA behet ne perputhje  me udhezimet e GDPR dhe njekohesisht te legjislacionit vendas te cdo dege te mbrojtjes se te dhenave personale si dhe akteve te tjera ligjore te cilat rregullojne procesimin  e te dhenave personale ne vendet ku ICA ka dege. Ne rast se ka mosperputhje midis GDPR dhe ligjit per procesimin e te dhenave ne nje prej shteteve si me siper, atehere prevalon ligji vendas.

1.4. Perkufizimet ne kete Politike duhet te interpretohen ne perputhje me GDPR si dhe ligjit lokal te secilit shtet.

 1.5. Te gjitha te dhenat personale qe jepen nga klienti gjate komunikimit me ICG do te perdoren vetem per qellime te permendura ne kete Politike Privacie si dhe per te rishikuar mesazhet dhe per te administruar rrjedhen e komunikimit. ICG nuk do te munde te perdore te dhena personale pa marre paraprakisht pelqimin e subjektit te te dhenave, ne asnje publikim ne te tille menyre qe te mund te identifikohet klienti permes te dhenave.

 1.6. Pervec ne rastet e dhena ne kete Politike Privacie, ICG nuk transferon te dhena personale te klienteve drejt paleve te treta.

 1.7. Pervec ne rastet e prezantuara ne kete Politike Privacie, te dhenat personale nuk do te transferohen drejt vendeve te treta apo organizatave nderkombetare.

 1.8. Deget e ICE duhet te mbajne rekorde per te gjitha aktivitetet perpunuese ne perputhje me GDPR, Artikulli 30. Aty ku eshte e mundur, ne rekordin e aktiviteteve perpuuese, duhet te tregohet titulli dhe neni i bazes ligjore si dhe shpjegimi i interesit legjitim per perpunimin.

 1.9. Aksesi apo transferimi  i te dhenave personale te klienteve nga ana e nje perpunuesi (i jashtem, jo punonjes i Institucionit) lejohet vetem mbi baze te nje kontrate. Te gjithe klientet duhet te njoftohen per perpunimin e te dhenave te tyre nga ana e perpunuesve.

II Parimet e perpunimit te te dhenave personale ne ICA

2.1. Te dhenat personale mund te procesohen ne baze te parimeve te meposhtme:

 – vetem per zbatimin e qellimeve te ligjshme te percaktuara ne kete Politike Privacie;

 – ne menyre korrekte, te drejte dhe te ligjshme, sipas kerkesave te percaktuara ne GDPR, legjislacionin lokal per te dhenat personale si dhe akte te tjera ligjore qe rregullojne  perpunimin e te dhenave personale;

 – ne menyre te tille qe te garantohet korrektesia e te dhenave si dhe perditesimi i tyre i rregullt, sa raste qe ka ndryshime;

 – vetem ne zbatim te qellimit per te cilin jane mbledhur te dhenat personale;

 – ruajtjes se te dhenave ne menyre dhe sipas afateve te tilla qe te mund te perdoren vetem pergjate periudhes se nevojshme per implementimin dhe realizimin e qellimit te mbledhjes dhe ruajtjes se ketyre te dhenave.

III Qellimi i perpunimit te te dhenave personale dhe afatet e ruajtjes se tyre ne nje marredhenie kredie ne ICA

3.1. Te dhenat personale  te klienteve qe perpunohen ne ICA me qellim vendosjen e nje marredhenie biznesi si dhe pervijueshmerine e saj:

 3.1.1. Te dhena identifikimi:

– emer, mbiemer, atesi;

– Numri Personal i Identifikimit;

– data e lindjes;

– te dhena te dokumentit te identifikimit (leshuesi, numri i dokumentit, data e leshimit dhe data e skadences, data dhe vendi i lindjes dhe gjinia);

– kopje e dokumentit te identifikimit.

 3.1.2. Te dhena kontakti:

– adrese e-mail-i;

– numer telefoni;

– vendbanim;

– informacion kontakti te nje personi te trete per t’u kontaktuar ne rast se eshte e pamundur te arrihet kontakt me vete klientin.

 Klienti duhet te konfirmoje qe personi i trete eshte informuar dhe se ka dhene kontaktin e vet per qellimin e cituar. Perpunimi i te dhenave te kontaktit te personit te trete ka per baze interesin legjitim, i cili eshte sigurimi i informacionit te nevojshem te dhene nga klienti.

 3.1.3. Kredidhenia e sigurt, “njih klientin tend” dhe te dhenat per parandalimin e pastrmit te parave:

– informacioni i punesimit;

– te ardhurat;

– statusi civil;

– personat nen pergjegjesi;

– kredi nga subjekte te tjera.

 3.1.4. te dhenat e detyrimeve:

– data e marreveshjes;

– vendi i nenshkrimit;

– shuma e kredise;

– numri i llogarise bankare;

– Nr. i llogarise alternative;

– data e rikthimit te shumes;

– qellimi i kredise;

– garancia.

 3.2. ICA duhet te tregojee ne Politikat e veta te Privacise bazen ligjore dhe nenin respektiv i cili implikon detyrimin dhe kushtet per procesim te te dhenave personale.

 

 3.3. Dokumentat, informacioni dhe korrespondenca e mbledhur per realizimin dhe performimin e kontrates ruhen per nje periudhe prej jo me shume se 10 (dhjete) vjetesh pas perfundimit te marredhenies se biznesit me klientin.

 Baza per perpunimin e te dhenave ne kete rast eshte  ekzekutimi i kontrates dhe interesi legjitim. Interesi legjitim nenkupton evitimin e hyrjes ne nje marreveshje me persona me nje aftresi pagurse jo te mire.

 3.4. Dokumentat dhe informacioni i mbledhur gjate procesit te nje aplikimi te pasuksesshem si dhe korresponcenca me klientin ruhet per jo me shume se 10 (dhjete) vjet nga data e refuzimit te aplikimit.

 Baza per  perpunim te ketyre te dhenave eshte interesi legjitim ose per permbushjen e detyrimeve ligjore te ICA ose te degeve te saj. Interesi legjitim ne kete rast nenkupton evitimin e hyrjes ne nje marredhenie me persona me aftesi paguese jo te mire..

 

IV Parandalimi i pastrimit te parave dhe financimit te terrorizmit

4.1. ICA eshte e e detyruar te kerkoje prej klienteve, ne kuader te permbushjes apo realizimit te nje kontrate, informacion shtese ne lidhje me vete klientin, ne lidhje me perfaqesuesit e klientit, pronaret dhe perfituesit fundore si dhe aktivitetin e biznesit te entiteteve ligjore me te cilat jane te lidhur ne menyre qe te permbushe detyrimet qe i rrjedh IuteCredit Albania  nga procedura “njih klientin tend” dhe parandalimi i pastrimit te parave.

 4.2. ICA duhet te verifikoje rregullisht te dhenat e parashikuara ne ligj te cilat sherbejne per identifikimin e klientit dhe te kerkojne nga klienti dorezimin e te dhenave apo dokumentave respektive.

 4.3. Klienti duhet te paraqese informacionin e parashikuar nen piken 4.1 dhe 4.2. Nqs klienti deshton ne paraqoitjen e ketij informacioni sipas kerkeses, ICA mund te bllokoje ofrimin e sherbimit ndaj ketij klienti respektivisht ose ne raste te jashtezakonshme te anulloje kontraten e dakordesuar tashme me klientin.

V. Marketingu direkt

5.1. ICA mund t’u dergoje oferta ne lidhje me produktet e reja te kredise ose sherbimeve te parashikuara per t’u ofruar prej saj, materiale reklamuese, vetem atyre klienteve te cilet kane dhene pelqimine  tyre te shprehur per te marre nje informacion te tille.

 5.2. Te dhenat e klienteve mund te perdoren per qellime marketing direkt deri ne momentin qe klienti terhiqet nga pelqimi i dhene.

 5.3. Nje klient ka te drejten te refuzoje marketingun direkt ne cdo kohe duke kontaktuar ICA me ane te e-mail-it. Adresa e e-mail-it ne IuteCredit Albania drejt se ciles klientet mund te dergojne kerkesat per refuzim te marketigut direkte eshte: aida.alijaj@iutecredit.al

 5.4. Kerkimi i opinionit te klienteve ne lidhje me nje sherbim te ofruar nga ICA, nuk do te konsiderohet si marketing direkt dhe per kete qellim, perpunimi i te dhenave personale bazohet mbi interesin legjitim. Interesi legjitim ne kete rast, nenkupton nevojen e ICA per te permiresuar sherbimet e saj.

VI Siguria e te dhenave personale.

6.1. Te dhenat personale duhet te procesohen sipas kerkesave te percaktuara nen Rregulloren e Pergjithshme te Mbrojtjes se te Dhenave Personale (GDPR) si dhe akte te tjera ligjore. Gjate perpunimit te te dhenave personale ICA implementon masa teknike dhe organizative te tilla qe te siguroje mbrojtjen e te dhenave personale nga shkaterrimi, ndryshimi, shperndarja apo cdo perpunim tjeter i paligshem aksidental ose jo.

VII Te drejtat e klienteve

7.1. E drejta per te terhequr pelqimin – nqs e dhena personale eshte procesuar ne baze te pelqimit, klienti ka te drejten te revokoje pelqimin ne cdo kohe. Revokimi i pelqimit nuk cenon ligjshmerine e perpunimit te bazuar ne pelqimin e dhene nga klienti perpara revokimit te tij.

 7.2.E drejta per akses – klienti ka te drejten te kerkoje nga ICA konfirmimin nqs te dhena te tij personale po perpunohen ose jo nga ICA si dhe te akesoje keto te drejta.

 7.3. E drejta per korrigjim dhe fshirje – klienti ka te drejten te kerkoje nga ICA korrigjimin, bllokimin dhe fshirjen e te dhenave kur vihet ne dijeni se te dhenat rreth tij nuk janë të rregullta, te verteta, te plota ose jane perpunuar dhe mbledhur ne kundershtim me dispozitat ligjore.

 7.4. E drejta per kufizim – klienti ka te drejten te kerkoje nga ICA kufizimin e perpunimit te te dhenave personale kur::

 – gjate periudhes kur eshte kerkuar verifikimi i saktesise se te dhenave personale, kur pretendohet qe jane paraqitur te dhenat e sakta;  

 – ne raste te mbledhjes, ruajtjes ose perdorimit te jashteligjshem  te te dhenave personale, ne rastet kur klienti vendos te mos kerkoje fshirjen e te dhenave;

 – Kur IuteCredit nuk i nevojiten me te dhenat e klientit por klientit i duhet t;i perdore ato per ngritjen, ushtrimin apo ndjekjen e nje nje padie ligjore;

 – gjate periudhes se nevojshme per te percaktuar nqs ICA ka nje baze te ligjshme per te vazhduar perpunimin e te dhenave personale te klientit, baze e cila prevalon te drejten e klientit, ne rastet kur klienti ushtron te drejten e tij te kundershtimit te perpunimit te te dhenave personale.

 7.6. E drejta per te bartur te dhenat – nje klient ka te drejten te marre te dhenat personale te perpunuara ne baze te pelqimit ose nje marreveshje, te cilat jane perpunuar me ane te nje formati te strukturuar, te perdorimit te zakonshem dhe te lexueshem automatikisht, ose t’i transmetoje keto te dhena tek nje Kontrollues tjeter.

 7.7. E drejta per te kundershtuar – klienti ka te drejten te kundershtoje perpunimin e  te dhenave personale nga ICA mbi bazen e interesit legjitim. Ne kete rast, ICA nuk mund te perpunoje me te dhenat personale, vetem nqs ICA arrin te provoje ekzistencen e bazave te ligjshme per perpunim te cilat i mbivendosen interesave, te drejtave dhe lirive te subjektit te te dhenave ose per ngritjen, ekzekutimin dhe mbrojtjen e nje padie ligjore.

 

VIII Pergjegjesite

8.1. Klienti eshte pergjegjes per saktesine, korrektesine dhe plotesine e te dhenave te paraqitura prane ICA. Ne rast te ndryshimeve te te dhenave, klienti duhet te njoftoje  menjehere IuteCredit me ane te e-mail-it. Adresa e e-mail-it ne IuteCredit, drejt se ciles klientet mund te dergojne kerkesat e tyre per saktesimin, korrigjimin apo perditesimin e te dhenave te tyre eshte: aida.alijaj@iutecredit.al. ICA nuk eshte pergjegjese per demet e shkaktuara si pasoje e mosdhenies se informacionit te sakte, korrekt dhe te plote te te dhenave personale apo si dhe i mos njoftimit ne kohe te ndryshimeve te te dhenave

XIX Ankesat

Pse i përpunojmë të dhënat tuaja personale dhe mbi cfarë baza?

9.1. Klienti ka te drejten te depozitoje ankese neqoftese zbulojne se te drejtat e tyre si subjekt it e dhenave jane shkelur. Ankesa duhet te dergohet tek Oficeri pergjegjes per mbrojtjen e te dhenave personale ne IuteCredit Albania. ICA duhet te pergjigjet sa me shpejt te jete e mundur, por gjithmone jo me vone se 30 dite nga data e marrjes se ankeses. 9.2. Nqs menyra e trajtimit te ankeses eshte e pakenaqshme per klientin, ata kane te drejten te depozitojne nje ankese prane autoritetit te mbrojtjes se te dhenave personale

Te dhenat e kontaktit te personit pergjegjes ne IuteCredit per mbrojtjen e te dhenave personale jane:

Aida Alijaj

e-mail: aida.alijaj@iutecredit.al